Na základe návrhu Klubu nezávislých poslancov ešte vo februári zvolenské zastupiteľstvo rozhodlo o zmene vo funkcii konateľa Lesného podniku mesta Zvolen. Ivana Galla mal, bez realizácie výberového konania, od mája nahradiť právnik Michal Lepieš. Primátorka vtedy rozhodnutie poslancov podpisom nepotvrdila a ku zmenám zatiaľ nedošlo.

Klub nezávislých poslancov inicioval zmenu vo funkcii na základe viacerých podozrení o nehospodárnom a nezákonnom nakladaní s lesným majetkom mesta. Informovali o tom podrobne aj vo svojom vtedajšom vyhlásení.

Primátorka Lenka Balkovičová označila kroky Klubu nezávislých poslancov za „špinavú kampaň bez jediného dôkazu“ voči osobe konateľa Lesného podniku mesta Zvolen Ivanovi Gallovi. Sama však následne podporovala vykonanie nezávislej kontroly v podniku. Aj keď poslanci neskôr potvrdili svoje rozhodnutie, primátorka ich kroky dala preveriť prokuratúre a ku zmenám zatiaľ nedošlo.

Zistili porušenia zákonov a vynárajú sa ďalšie otázniky

Balkovičová sa predtým opakovane Galla zastala. Vyzdvihovala najmä lepšie ekonomické výsledky spoločnosti oproti minulosti „Ako ekonómka som sa vždy tešila dobrým hospodárskym výsledkom tohto mestského podniku pod jeho vedením, rovnako všetkému, čo Lesný podnik urobil pre Zvolenčanov. Opäť spomeniem presťahovanie kontroverznej chatky z Horného hradu na Hrabiny, vybudovanie zázemia pre turistov na Dolnom hrade či opravu rozbitej asfaltky vedúcej k tejto zvolenskej dominante. Nehovoriac o kosení mesta či odpratávaní snehu v situáciách, kedy práce nezvládali vysúťažené firmy,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová aj v aktuálnom vyhlásení.

Minulý týždeň sa ku poslancom dostali výsledky z čiastkovej kontroly hlavného kontrolóra mesta Zvolen ku kontrole v Lesnom podniku mesta Zvolen.

„Výsledky preukázali napríklad nedodržiavanie zákonného postupu pri vedení prvotnej evidencie o pôvode dreva. Často sa nevypĺňali všetky, legislatívou predpísané náležitosti pri meraní a pri preukazovaní pôvodu dreva do dokladov o pôvode dreva priamo na odvozných miestach a to ešte pred ich prepravou, respektíve riadne zdokladovaným prebratím zo strany odberateľov,“ objasňuje Lukáš Richtárech, predseda finančnej komisie MsZ mesta Zvolen a zároveň člen kontrolnej pracovnej skupiny. Doplnil, že pri kontrole bolo zamestnancami, ako aj konateľom LPM potvrdené, že pri sortimentácii drevín, teda pri ich zatrieďovaní do kvalitatívnych tried, sa priamo zúčastňoval a spolupôsobil aj najväčší odberateľ. „Ten odoberal od podniku v roku 2017 viac ako 80% dreva a v roku 2018 už viac ako 96 % dreva. Tieto sortimentačné manipulácie sa vo veľmi častých prípadoch nevykonávali na odvozných miestach v lese, ale v manipulačných priestoroch u najväčšieho odberateľa, pričom sa na ne drevo prepravovalo z lesa bez riadne vyplnených dokladov o pôvode dreva,“ hovorí.

Zo správy hlavného kontrolóra vyplýva, že aj týmto spôsobom došlo ku konaniu v rozpore so zákonom č. 326/2005 Z.z. o lesoch ako aj jej vykonávacej Vyhlášky MP SR č 232/2006 Z.z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva. Konanie súčasného vedenia podniku bolo aj v rozpore s niektorými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a takto mohla vzniknúť mestu Zvolen škoda pri správe cudzieho (mestského) majetku.

„Hlavný kontrolór zhodnotil túto kvalitu, a spôsob akým postavil súčasný konateľ mestský podnik na nohy tak, že podal trestné oznámenie. Takže naše pochybnosti a podozrenia z nezákonných praktík a z nehospodárnosti vo vedení podniku LPM sa definitívne potvrdili. Nič z toho by sa však vôbec nezačalo riešiť, keby za mnou začiatkom roka neprišiel dnes už bývalý zamestnanec podniku, pán Ľubomír Zubčák. Po tom, ako som zdieľal blog o praktikách v LPM, ktorý si prečítal aj on, sme sa osobne stretli a opísal mi fungovanie spoločnosti pod vedením súčasného konateľa“ vysvetľuje začiatky vývoja témy, ktorá sa za dva mesiace stala celoslovenskou kauzou, poslanec Dušan Hruška.

„Človek síce môže mať za sebou dobré výsledky, porušovanie pravidiel je však neprípustné, preto som začala celú vec riešiť. Ihneď som uložila konateľovi úlohy na odstránenie zistených nedostatkov, oslovili sme nezávislého znalca, aby zistil rozsah prípadných škôd, ktorý mohol vzniknúť mestu, ako to navrhlo zastupiteľstvo,“ hovorí po zisteniach primátorka Lenka Balkovičová.

Primátorka čaká na preverenie prokuratúry

Lesný podnik mesta nie je jedinou kontroverznou témou, pri ktorej primátorka Lenka Balkovičová naráža na svoju väčšinovú opozíciu v mestskom parlamente. Táto téma však stihla zarezonovať aj v celoslovenských médiách.

Klub nezávislých poslancov na piatkovej tlačovej konferencii vyzval primátorku, aby bezodkladne zabezpečila zvolanie valného zhromaždenia spoločnosti a zrealizovala schválené zmeny v orgánoch firmy v zmysle platného uznesenia poslancov, ktorým bol odvolaný súčasný konateľ.

„Neexistuje žiadna prekážka na vykonanie personálnych zmien a vzhľadom na správu hlavného kontrolóra je jej povinnosťou urýchlene konať a zabezpečiť, aby nedochádzalo ďalším nehospodárnym konaním k ešte väčším škodám,“ uvádzajú poslanci vo svojom vyhlásení.

„Kontrola stále trvá, zároveň prokuratúra na môj podnet skúma, či je v súlade so zákonom uznesenie, ktorým poslanci mestského zastupiteľstva nedávno pristúpili k zmenám v podnikoch s majetkovou účasťou mesta. Práve na základe týchto výstupov bude možné rozhodnúť o ďalších krokoch. Zákon musí platiť pre všetkých – tak pre konateľa Lesného podniku, pre poslancov mestského zastupiteľstva i pre mňa ako primátorku. Osobne som v súlade so zákonom vždy konala a vždy aj budem. Tento prípad nebude žiadnou výnimkou,“ reagovala Balkovičová.