Po mesiace trvajúcich prípravách sa aj Zvolen môže hrdiť titulmi najmodernejších organizácií. Rozhodla o tom nezávislá audítorská spoločnosť QSCert, spol. s r. o. Mestskému úradu sa totiž splniť prísne podmienky medzinárodných noriem, ktoré majú za cieľ čo najviac otvoriť samosprávu občanovi.

Kvalita a transparentnosť – dva pekne znejúce pojmy, ktoré dnes používa takmer každá organizácia. Nie vždy oprávnene. Za peknými slovami sa skrýva množstvo práce, ktoré musela zvolenská samospráva odviesť. Podmienky pre získanie certifikátov takzvaných ISO noriem sú naozaj tvrdé.

DSC08427[1]„Je potrebné prispôsobiť celý systém riadenia, nastaviť všetky úradné procesy tak, aby prinášali výsledky v podobe väčšej spokojnosti obyvateľa. Ani to ešte nie je všetko. Ak sa raz zaviažete systémy riadenia prijať, môžete očakávať opakované kontroly, aby ste dokázali, že to myslíte vážne a že v praxi robíte všetko v prospech spokojnosti ľudí,“ uviedla zvolenská primátorka Lenka Balkovičová.

Profit z hľadiska prijatia oboch noriem však môže byť veľký: mesto znižuje náklady či počet sťažností obyvateľov, doma aj v zahraničí je vnímané ako spoľahlivý partner. Najmä v súkromnej sfére je preto zavádzanie oboch systémov veľmi vítané, verejný sektor len pozvoľna objavuje jeho výhody. Samospráv s udelenými certifikátmi vôbec nie je veľa. Splniť podmienky je náročné.

Zvolen sa na zavedenie oboch systémov riadenia pripravoval viac ako pol roka. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a systému protikorupčného riadenia podľa normy BS 10500:2011 vyžadovala prehodnotenie všetkých vnútorných smerníc, popísané museli byť všetky najdôležitejšie úradné procesy. Zjednodušiť, zadefinovať zodpovednosť a súlad s jednotlivými predpismi, tým všetkým prešiel každý jeden proces od vybavenia jednoduchej žiadosti občana až po prehodnotenie systému verejného obstarávania.

Kým vonkajšiu kontrolu zabezpečuje audítor, vnútornú majú na starosti dvaja zamestnanci mestského úradu. Hlavným protikorupčným manažérom sa stal prednosta mestského úradu Jozef Mikuš. „Možno preto, že je o mne všeobecne známe, že netolerujem korupciu a klientelizmus a vždy som to otvorene dával najavo. Rovnaké správanie vyžadujem od každého zamestnanca mestského úradu,“ povedal.

Za dodržiavanie politiky kvality je na mestskom úrade zodpovedná vedúca organizačného odboru Silvia Husáriková. Svoju prácu hodnotí nasledovne: „Mojou úlohou je dohliadnuť na to, aby procesy boli čo možno najviac efektívne a smerovali v prospech občana. Je to dlhodobý proces, veď samospráva má obrovské množstvo úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákona, ako aj tých, ktoré musí vykonávať nad jeho rámec.“

Slávnostné odovzdanie oboch certifikátov prebehlo 26. septembra počas rokovania mestského zastupiteľstva. Zástupca audítorskej spoločnosti Marcel Šluch vyzdvihol napríklad prácu zvolenskej samosprávy v oblasti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a tiež to, ako detailne sa mesto zaoberá zisťovaním potrieb svojich obyvateľov.