Povinnosťou zdravotníckych pracovníkov je priebežne obnovovať a udržiavať získanú odbornú spôsobilosť po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Nemocnica Zvolen podporuje sústavné vzdelávanie svojich zdravotníckych zamestnancov, a preto pristúpila k obnoveniu celoústavných lekárskych seminárov.

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je podmienené odbornými znalosťami a ich následným využitím v praxi. Každý lekár je povinný neustále sa vzdelávať, čo znamená udržiavať a obnovovať získanú odbornú spôsobilosť v súlade s rozvojom príslušných odborov a špecializácií po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Úlohou zamestnávateľa je zas nepretržite zabezpečovať  zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Manažment Nemocnice Zvolen sa rozhodol v spolupráci so Subregionálnou lekárskou komorou Zvolen obnoviť celoústavné lekárske semináre a zorganizoval prvý zo seminárov určených lekárom. Zúčastnilo sa ho 63 lekárov. V úvode vystúpila Ľudmila Lysinová, predsedníčka SRLK Zvolen, ktorá vo svojom príhovore vyslovila poďakovanie za možnosť spolupodieľať sa na organizovaní tohto seminára.

Nasledovali prednášky Roberta Thonhausera, primára OAIM zvolenskej nemocnice, na tému „Manažment predoperačnej prípravy pacienta“, pokračoval odborný príspevok Jozefa Kočajdu z ORL kliniky v Banskej Bystrici: „Limity jednodňovej chirurgie v ORL“. Seminár ukončil primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška, s prednáškou „Distálna pancreatectomia“.

„Rád by som poďakoval námestníčke pre zdravotnú starostlivosť Janke Zdechovanovej za prácu, ktorú vynaložila pri organizácii seminára a rovnako ďakujem za spoluprácu Ľudmile Lysinovej, ktorá zastupuje Subregionálnu komoru vo Zvolene. Sústavné vzdelávanie je pre kvalitnú prácu lekára nie len povinné, ale aj nevyhnutné,“ poznamenal Ján Belanský, riaditeľ Nemocnice Zvolen. „Som veľmi rada, že sa nám podarilo obnoviť tradíciu lekárskych seminárov v našom zdravotníckom zariadení. Dúfam, že postupne bude narastať aj počet lekárov, ktorí sa zúčastnia týchto lekárskych seminárov,“ dopĺňa Jana Zdechovanovaná.

Nemocnica Zvolen je nemocnica všeobecného typu. Ročne hospitalizuje približne 17 tisíc pacientov. V súčasnosti zamestnáva rádovo 120 lekárov. V rámci vzdelávacieho plánu je ďalší seminár pripravený na apríl 2018. Nemocnica verí, že lekári využijú akreditované podujatie na rozšírenie svojich vedomostí a tradícia lekárskych seminárov sa v tomto zariadení obnoví a pretrvá.