TS MsP Zvolen | 13.8.2015

Zvolenská mestská polícia rieši ľudí bez domova takmer denne

Mestská polícia Zvolen venuje neustálu pozornosť problematike narúšania verejného poriadku asociálnymi a neprispôsobivými občanmi, ktorí sa dennodenne zdržiavajú na očiach verejnosti a dopúšťajú sa rôznej priestupkovej činnosti, avšak výnimkou nie sú prípady trestného protiprávneho konania.

„Podľa našich odhadov sa na území mesta Zvolen pohybuje cca 60 až 80 občanov, ktorí prespávajú na ulici. Ich počet je pohyblivý a závisí od ročného obdobia. Na základe zvýšených pravidelných kontrol na námestí vo Zvolene ale aj v ostatných lokalitách mesta sú príslušníkmi MsP Zvolen vykonávané opatrenia na elimináciu nežiadúceho protispoločenského správania spomínanou skupinou,“ hovorí náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.

foto2 mediaKontroly verejného poriadku sú zamerané predovšetkým na riešenie priestupkov ako zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnosti, znečisťovanie verejného priestranstva, agresívne a vulgárne správanie či obťažovanie občanov a návštevníkov žobraním pred obchodnými domami a reštauráciami.

Snahou MsP Zvolen je predovšetkým každodenne znížiť počet priestupkov páchaných týmito asociálmi, aby občania, na ktorých negatívne vplýva ich spôsob správania boli pri návšteve námestia, parkov a obchodných centier spokojní a cítili sa bezpečne. Mestská polícia bude aj naďalej situovať hliadky na najinkriminovanejšie miesta, kde sa najčastejšie zdržiavajú neprispôsobiví občania.

Pre efektívnejšie riešenie danej problematiky sú zo strany príslušníkov MsP Zvolen ľuďom bez domova poskytované tiež dôležité informácie o možnosti využitia ubytovania na Strážach v „Útulku nádej“ zriadené Mestom Zvolen alebo možnosť získať nevyhnutnú starostlivosť na zabezpečenie základných potrieb v mimovládnej organizácii v „Charite sv. Alžbety“ na Ul. J. Jesenského vo Zvolene, ktoré slúži ako denné centrum pre ľudí bez domova a sociálne slabších.

Mestská polícia ocení vzájomnú spoluprácu s občanmi, kde v prípade, že dôjde k neprístojnému správaniu asociálov na verejnosti, túto skutočnosť neváhali oznámiť na bezplatnú telefónnu linku MsP Zvolen č. 159, z dôvodu okamžitého riešenia veci na mieste.