TS SKPR (Tatiana Slivková), upravené | 23.4.2020

Zvolenčan František Máliš dosiahol s medzinárodným tímom vedcov obrovský úspech

Počet druhov živočíchov a rastlín na Zemi klesá. Hoci tento fakt zapríčiňuje najmä ľudská činnosť, na niektorých miestach vidíme aj nárast v počte druhov. Ako je možné vysvetliť tento zdanlivý rozpor? Túto otázku riešil medzinárodný tím vedcov, do ktorého patrí aj jediný člen zo Slovenka – František Máliš z Technickej univerzity vo Zvolene.

Vedci v  Európe skúmali vyše 1 000 druhov rastlín. Pracovali s databázou o druhovom zložení lesnej vegetácie zo 68 lokalít z celej Európy, do ktorej 50 rokov ukladajú všetky zozbierané údaje. ,,Zistili sme, že druhy, ktoré sú zriedkavé a majú vyhranenejšie nároky na vlastnosti prostredia sú nahradzované druhmi, ktoré sú bežné a vyskytujú sa na stanovištiach s rôznorodejšími vlastnosťami. Teda tzv. špecialisti, sú nahradzovaní tzv. generalistami,“ opisuje výsledky štúdie František Máliš z Katedry fytológie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.

Pozorovaný proces výmeny druhov je spojený hlavne so zvýšeným množstvom dusíka v pôdach, ktorý pochádza zo spaľovania fosílnych palív. Dusík, ktorý je pre rastliny dôležitou živinou, podporuje rast niektorých druhov a dáva im tak konkurenčnú výhodu proti ostatným druhom.

,,Na lokálnej úrovni tak nemusí dôjsť k poklesu počtu druhov, ale zmene druhového zloženia v prospech tých, ktoré vedia zvýšené množstvo dusíka využiť pre svoje dobro. Znamená to však, že tieto druhy kolonizujú nové miesta a vytláčajú iné druhy, čo vedie k celkovému poklesu v počte druhov aj zníženiu priestorovej rozmanitosti vegetácie lesov Európy,“ vysvetľuje Máliš.

Zníženie diverzity vegetácie môže mať vážne dôsledky na biologickú rozmanitosť celého ekosystému, keďže život mnohých iných organizmov, napríklad hmyzu, je úzko spätý s konkrétnymi druhmi rastlín. Pokles biodiverzity zároveň znižuje schopnosť ekosystému odolávať pôsobeniu environmentálnych zmien, napríklad globálnemu otepľovaniu.

Výsledky viedli vedcov k záveru, že pre zachovanie druhovej rozmanitosti lesov je dôležité znížiť depozície dusíka. Výstup výskumu uverejnila aj špička svetových vedeckých časopisov Nature Ecology & Evolution.

Fotogaléria