Mesto Zvolen získalo ako prvá a zatiaľ jediná samospráva na Slovensku grant v hodnote 60-tisíc eur z programu Erasmus+ na podporu vzniku a fungovania mládežníckeho parlamentu. Naši mladí tak budú môcť tvoriť silné základy mládežníckych parlamentov nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku.

Projekt predložila do programu Malé partnerstvá zvolenská samospráva a prizvala k nemu aj  partnerské mestá Prachatice z Českej republiky a Tótkomlós z Maďarska. „Spoločne sa budeme snažiť o akvizíciu mladých a súčasťou projektu bude aj vypracovanie príručky pre tvorbu a formovanie mládežníckych parlamentov,“ vyjadrila sa vedúca odboru školstva mesta Zvolen Zuzana Almáši Koreňová. Dodáva, že mesto pri spracovaní žiadosti vychádza zo Strategického plánu práce s deťmi a mladými ľuďmi a zákona o podpore práce s mládežou.

Cieľovými skupinami projektu sú mladí ľudia vo veku 13 až 30 rokov, ale aj pracovníci s mládežou, mládežnícke organizácie, ako i volení zástupcovia a verejnosť.

„Je veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia zapájali do zlepšovania života v našom meste. Chceme, aby vo Zvolene zostali žiť a pracovať, aby tu našli, čo potrebujú. Zároveň ide o posilnenie spolupráce s našimi partnerskými mestami v Čechách a v Maďarsku. Vytvorenie mládežníckeho parlamentu bol jeden z mojich prísľubov, keď som kandidoval do funkcie primátora. Nielenže už od marca riadne funguje, má teraz aj ďalšie zdroje na svoj rozvoj a najmä potenciál stať sa vzorom za hranicami nášho mesta a dokonca aj našej krajiny,“ myslí si zvolenský primátor Vladimír Maňka.

Mládežnícky parlament už funguje

Mládežnícky parlament vznikol v marci tohto roku a pomáha samospráve v približovaní sa potrebám mladej generácie. Aktuálne má 21 členov, medzi ktorými sú podnikatelia, žiaci, študenti, občianski i environmentálni aktivisti a tiež ďalší zástupcovia tretieho sektora. Jeho hlavnou náplňou sú predovšetkým iniciatívne návrhy vo veciach týkajúcich sa mládeže na území mesta a rozvoja práce s ňou. Členovia sa zapájajú do mimoškolskej výchovy a vzdelávania, spolupracujú pri realizácii strategických cieľov a zúčastňujú sa aktivít zameraných na prácu s mládežou.

Mesto ako pilier podpory vzdelávania

Zvolenský magistrát usilovne pracuje s mladými a taktiež s ich pedagógmi a riaditeľmi škôl. Ako prvá samospráva na Slovensku máme akreditáciu na Erasmus+ pre oblasť školského vzdelávania a už tretím rokom vysielame našich učiteľov do zahraničia.

„Vytvárame priestor, aby sa aj pedagógovia mohli kvalitnejšie vzdelávať, vymieňať si skúsenosti a čerpať inšpiráciu od kolegov zo zahraničia a následne svoje poznatky aplikovať vo svojej práci,“ uzatvára vedúca odboru školstva MsÚ Zuzana Almáši Koreňová.