Úspešná spolupráca mesta Zvolen a Poradenského centra pre mladých Konekt bola v pondelok 21. októbra ocenená cenou Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v kategórii samospráva. Cenu si primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová prevzala za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu.

Porota pri hodnotení brala do úvahy dopady ocenených projektov na život mladých v meste, ale aj v rámci Slovenska a taktiež udržateľnosť výsledkov a sociálnu inklúziu, inovatívnosť a kreativitu projektu.

„Založením tradície vyhlasovania prestížnych ocenení vytvorila AIVD pred niekoľkými rokmi šancu upozorniť na výnimočné osobnosti, projekty a iniciatívy na trhu celoživotného vzdelávania a poskytnúť im väčšiu publicitu, ktorú si nepochybne zaslúžia,“ predstavil myšlienku ocenený prezident AIVD Klaudius Šilhár.

Hlavným cieľom spolupráce a spoločných aktivít Mesta Zvolen a Konektu – poradenského centra pre mladých je podpora osobnostného rozvoja, vzdelávania, zamestnanosti a zamestnateľnosti mladých ľudí. Nezabúda však ani na ich zotrvanie v meste.

Aktivita tohto zamerania je jedinečná nielen vo Zvolene, ale aj v celoslovenskom meradle, ako ukázalo toto prestížne ocenenie či spätné väzby zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny či Národnej agentúry mládeže – Iuventa.

Poradenské centrum pre mladých – Konekt vzniklo ako najvýznamnejší výstup z trojročného projektu „Záruky pre mladých ľudí na lokálnej úrovni“ vo Zvolene. Spoločný projekt Neziskovej organizácie Epic, Mesta Zvolen, multisektorovej pracovnej skupiny a expertného fínskeho partnera z mesta Turku začal v januári 2017 a bol ukončený v auguste 2019. Po skončení projektu je priamym pokračovateľom v napĺňaní vízie podpory mladých ľudí v meste Zvolen skupina okolo Konektu-u. Konekt vznikol ako odpoveď na potrebu vytvorenia infobodu pre mladých ľudí v meste a rovnako pre pracovníkov s mladými ľuďmi z formálneho aj neformálneho prostredia.

Vďaka partnerskej spolupráci s Mestom Zvolen a proaktívnemu prístupu jeho zástupkýň, Evy Hapčovej, Dagmar Weisovej i Juliany Kochlicovej Ištokovej v decembri 2018 získali priestory pre činnosť Konektu do bezodplatného nájmu. Od februára do augusta tohto roku traja koordinátori Konektu pomohli zorganizovať a zabezpečili v jeho priestoroch viac ako 50 podujatí s viac ako 400 návštevníkmi.