Architektonický rozvoj mesta Zvolen bude odteraz podliehať novým pravidlám. Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili tento týždeň uznesenie, ktoré navrhuje postup pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva formou súťaží návrhov.

Nový architektonický rozvoj mesta sa do praxe premietne tým, že pri všetkých väčších investíciách, ktoré budú financované z verejných zdrojov v rámci územia mesta Zvolen, rozhodnú poslanci ako volení zástupcovia obyvateľov mesta, svojím hlasovaním o tom, či ich výsledné stvárnenie budú navrhovať slovenskí, alebo aj zahraniční architekti. Výsledkom súťaže bude viacero návrhov, z ktorých sa vyberie víťazný.

Na Slovensku doteraz nič také nebolo. Zvolen je prvým mestom, ktoré bude v spolupráci so Slovenskou komorou architektov príkladom pre ostatné samosprávy, ako podporiť transparentný rozvoj miest a obcí. Prijatím tohto uznesenia sa Zvolen zaraďuje k európskym mestám, kde je takýto postup úplne samozrejmý a vďaka progresívnym poslancom (najmä z Klubu nezávislých poslancov), ktorí za toto inovatívne uznesenie hlasovali, bude naše mesto lídrom v tejto oblasti. Predkladateľom návrhu bol poslanec Dušan Hruška, odborným garantom a spolutvorcom uznesenia je Milan Banský.

Súťaž návrhov nespochybniteľne vytvára priestor pre široký obsahový a názorový prínos, ktorého hodnota je pri riešení verejných priestranstiev nevyčísliteľná. Každý jeden návrh vyjadruje pestrosť riešení a originálnych tvorivých prístupov. Je dosť pravdepodobné, že práve z takýchto súťaží talentovaných architektov vzíde ten najlepší a najoriginálnejší návrh, napríklad pri riešení nového športovo – rekreačného areálu s mestskou plavárňou vo Zvolene.