Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú vyhlásené na sobotu 10. marca 2012 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Prípravu, vykonanie volieb a splnenie organizačných a administratívnych prác zabezpečuje Mesto Zvolen podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia.

Na území mesta Zvolen bude celkovo vytvorených 41 volebných okrskov. Oproti posledným voľbám nastala zmena v okrskoch č. 1, 2, a 3. Okrsky budú zriadené na III. Základnej škole, na ulici P. Jilemnického 2. V predošlých voľbách sa nachádzali taktiež na ulici P. Jilemnického, ale na I. Základnej škole. Okrsky č. 16, 17 nezriadia na Spojenej škole SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Obchodná akadémia ako tomu bolo v minulých voľbách. Novým miestom bude školská jedáleň na Špeciálnej základnej škole na Sokolskej ulici č. 109.

Do 14. 02. 2012 dostali oprávnení voliči do poštových schránok oznámenia o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách. Vo voľbách do NR SR 2012 je zaregistrovaných 26 politických strán, hnutí a koalícií. Mesto Zvolen prijalo delegačné listiny členov a náhradníkov okrskových volebných komisií od 22 politických strán, hnutí a koalícií.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť voličský preukaz. V budove mestského úradu je zriadená námietková kancelária, kde si môže volič každý deň v čase úradných hodín overiť, či je zapísaný v stálom zozname voličov, alebo môže požadovať doplnenie údajov, resp. vykonanie opráv. Voliči so závažnými zdravotnými dôvodmi majú možnosť voliť mimo volebnej miestnosti, a to priamo v mieste ich bydliska do prenosnej volebnej schránky. Voliči môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku písomne, osobne, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby.