Staré vozidlá odstavené v uliciach mesta síce zaberajú miesta ostatným vodičom, no najmä ohrozujú životné prostredia a narúšajú estetický vzhľad mesta. Dlhodobo sú aj problémom Zvolena.

20170116_131449V roku 2016 mestská polícia evidovala na území mesta Zvolen celkovo 34 starých vozidiel, z toho 31 sa podarilo odstrániť a 3 ostávajú v riešení. Dve staré vozidlá, ktorých držitelia nerešpektovali výzvu mesta na ich odstránenie, boli odtiahnuté a umiestnené na určené parkovisko.

O osude týchto vozidiel rozhodne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Tieto vozidlá budú buď zošrotované, alebo sa ich vlastníkom stane štát.

Postup, ktorý vedie k odstráneniu starého vozidla z verejného priestranstva je pomerne zdĺhavý proces, ktorý podlieha viacerým právnym predpisom, kde je potrebné dodržať zákonné lehoty, ako napríklad zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, alebo zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. „V tejto súvislosti pokračujeme v procese očisťovania nášho mesta od vrakov motorových vozidiel a iného odpadu na verejných priestranstvách,“ hovorí náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.