Do 15. februára môžu zasielať svoje príspevky stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí sa chcú zapojiť do celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero. TASR o tom informovala Milota Torňošová, riaditeľka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene, ktorá je jedným z hlavných organizátorov súťaže.

Súťaž je vypísaná pre päť kategórií: stredoškolské časopisy, vysokoškolské časopisy, novinárske príspevky stredoškolákov, novinárske príspevky vysokoškolákov a online žurnalistika.

Súťažiaci v prvej a druhej kategórii musia zaslať na adresu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra aspoň jedno číslo školského časopisu v troch exemplároch, ktoré vyšlo v kalendárnom roku 2022 a vychádza v slovenskom jazyku alebo aspoň polovica textov je v slovenčine.

V sprievodnom liste by malo byť uvedené meno šéfredaktora či zodpovedného vedúceho, kontaktná adresa školy s telefónnym číslom a e-mailom, organizačné a technické podmienky vydávania časopisu, systém financovania a distribúcie, periodicita a náklad. Stredoškolské časopisy sa môžu zapojiť aj do súťaže o Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Súťažiaci v tretej a štvrtej kategórii zašlú do súťaže elektronicky minimálne jednu, maximálne tri práce novinárskeho charakteru v slovenskom jazyku. Ak bola práca publikovaná v tlači, uvedú sa aj jej bibliografické údaje. Na každej práci musí byť uvedené meno autora, jeho adresa, názov, adresa a kontakt na školu, ktorú autor navštevuje.

Súťažiaci v piatej kategórii vyplnia online registračný formulár. Prihlásiť sa môžu akékoľvek projekty online žurnalistiky, ktoré majú študentský charakter. Môže ísť o elektronické magazíny, online televízie, internetové rádiá, školské podcasty, školské účty na sociálnych sieťach či iné digitálne projekty. Za online žurnalistiku nie sú považované PDF verzie tlačených časopisov. Do súťaže sa môžu prihlásiť len projekty vychádzajúce v slovenskom jazyku, respektíve aspoň polovica príspevkov musí byť v slovenčine.

Súťaž Štúrovo pero je otvorená aj pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov študujúcich na školách v zahraničí, ako aj pre študentov zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Viac informácií je na stránke www.kskls.sk. Vyhodnotenie súťaže bude v apríli 2023 v KKĽŠ vo Zvolene.

Dvadsiaty deviaty ročník celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov vyhlásili jeho hlavní organizátori, Banskobystrický samosprávny kraj – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen a Občianske združenie Štúrovo pero. Medzi partnermi podujatia je aj TASR.