V meste Zvolen pôsobí aktuálne šesť mestských, dve súkromné a jedna cirkevná základná škola. Zápis do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční už tento štvrtok a piatok.

Dieťa musia podľa platného všeobecne záväzného nariadenia mesta prihlásiť rodičia do školy v obvode, do ktorého svojim bydliskom dieťa spadá. Rodič síce môže prihlásiť dieťa aj do inej mestskej školy, no vopred s tým musí súhlasiť riaditeľ danej školy.

zs mladeze zvolen
Základná škola na Námestí mládeže (foto: zsmladezezv.sk)

Zápis sa tento rok uskutoční vo všetkých mestských školách súčasne, a to vo štvrtok 5. februára od 14-tej do 18-tej hodiny a potom v piatok 6. februára rovnako od 14-tej do 18-tej hodiny. Zákonný zástupca dieťaťa k zápisu dieťaťa do I. ročníka na príslušný školský rok potrebuje občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Na zápise sa spravidla zúčastňuje dieťa i rodič osobne.

Na jednotlivých základných školách je spravidla možný aj individuálny zápis v prípade, že rodičia s deťmi nestíhajú riadny termín zápisu. V takomto prípade je ale vhodné kontaktovať sekretariát školy ešte pred alebo v čase konania zápisov.

Rodičia môžu zapísať dieťa len do jednej základnej školy. Výnimku tvorí prípad, kedy je dieťa zapisované na výberovú základnú školu (napríklad jazykovú v neďalekej Banskej Bystrici), kedy je potrebné dieťa zapísať aj do spádovej školy, nakoľko prijatie do výberovej školy bude ešte podmienené prijímacím konaním.

zs P. Jilemnického
ZŠ na ulici P. Jilemnického

Do prvej triedy sa zapisuje každé dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši vek 6 rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Rodič môže požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o prijatie na povinnú školskú dochádzku aj u dieťaťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku ku dňu nástupu do školy. V takomto prípade musí rodič doložiť súhlasné stanovisko detského lekára a tiež zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Deti je možné zapísať na povinnú školskú dochádzku aj na diaľku. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť osobu na Slovensku, aby zapísala dieťa do niektorej základnej školy. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa a svojim občianskym preukazom. Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. V prípade nezapísania dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, sa rodič dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky až 331,50 eur.