Národnosť je v Slovenskej republike zisťovaná pri sčítaniach obyvateľov, ktoré sa vykonávajú v pravidelných intervaloch každých desať rokov, na základe uvedenia národnosti podľa vlastného presvedčenia. Demografická štatistika aktualizuje tieto dáta na základe bilancovania pohybu obyvateľstva podľa štatistických hlásení o narodení, úmrtí a sťahovaní. Práve tieto informácie vzťahujúce sa na rok 2010 zverejnil začiatkom týždňa Štatistický úrad Slovenskej republiky.

il. foto: web

Ku koncu roka 2010 žilo v Banskobystrickom kraji spolu 652 218 obyvateľov. Slovenská národnosť tvorila 83 %, maďarská 11,9 % a rómska 2,4 %. Ostatné národnosti mali podiely nižšie ako 1 %.

Z hľadiska početnosti žilo k 31.12.2010 na území kraja 541,4 tisíc obyvateľov slovenskej národnosti. Oproti minulému roku sa tento počet znížil o 1 371 osôb. Úbytok obyvateľov slovenskej národnosti v roku 2010 sa približuje priemeru medziročného úbytku v období za posledných desať rokov. Oproti roku 2001 sa počet obyvateľov slovenskej národnosti znížil o 11 628 osôb, čo je pokles o 2,1 %. Celkový počet obyvateľov kraja za rovnaké obdobie klesol o 1,4 %.

Druhou najpočetnejšou zostáva maďarská národnosť (takmer 78 tisíc obyvateľov). Vývoj jej početnosti mal za posledné dva roky mierne stúpajúci charakter, ale oproti roku 2001 sa zvýšil počet len o 96 osôb. Z územného hľadiska je maďarská národnosť najviac zastúpená v južnej a juhovýchodnej časti kraja, v okresoch hraničiacich s Maďarskou republikou. Rómska národnosť si udržiava v Banskobystrickom kraji takmer konštantný počet svojich zástupcov (v uplynulom roku to bolo 15 664 osôb).

V okrese Zvolen ku koncu roka 2010 žilo 67 549 obyvateľov, z toho 95,44 % slovenskej národnosti, 1,14 % rómskej, 1,25 % českej národnosti a 0,43 % maďarskej národnosti.