Zvolenská nemocnica sa aktívne podieľa na programe Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý je zameraný na sledovanie rezistencie antibiotík a na jej znižovanie.

Tamojšie oddelenie klinickej mikrobiológie pravidelne sleduje vývoj rezistencie jednotlivých bakteriálnych kmeňov. Tieto údaje sa porovnávajú s údajmi Európskeho centra na prevenciu a kontrolu infekcií (ECDC).

,,Výber vhodnej antibiotickej liečby pre hospitalizovaných pacientov podlieha v našej nemocnici prísnym pravidlám, ktorých uplatňovanie sa pravidelne monitoruje. Máme vytvorené antibiotické centrum, ktorého členmi sú odborníci z viacerých oblastí, a to ako z radov lekárov, tak aj mikrobiológov a farmaceutov,“ hovorí Melisa Švecová, vedúca farmaceutka nemocničnej lekárne vo Zvolene.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa sledujú najmä princípy piatich správností, tzv. 5 S. To zahŕňa výber správneho lieku, v správnej dávke, ktorý bude podaný správnym spôsobom a v správnom čase pre správneho pacienta. Zároveň sa pravidelne prehodnocuje vhodnosť a účinnosť antibiotickej liečby a v neposlednom rade aj dĺžka jej trvania.

Uplatňovaním týchto pravidiel sa v Nemocnici Zvolen podarilo znížiť mieru rezistencie niektorých bakteriálnych kmeňov. „Zároveň nám od roku 2016 klesá spotreba balení antibiotík, a to minimálne o 20%pri dodržiavaní pravidiel 5S s predpokladom ustálenia spotreby antibiotík v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti v nezmenenom rozsahu“ dodáva vedúca farmaceutka pozitívne číslo.