TS AGEL SK (Martina Pavliková), upravené | 17.6.2020

V Nemocnici Zvolen pokračuje výstavba nového urgentného príjmu

Od júna naplno pokračuje modernizácia nemocnice vo Zvolene. Výstavba úplne nového komplexu urgentného príjmu bola dočasne pozastavená najmä z dôvodu obmedzenia dodávateľských prác zo zahraničia, čo súviselo s obmedzeniami prijatými kvôli pandémii koronavírusu. Nový urgentný príjem by mal byť hotový budúci rok v lete.

Stavba začala vlani v októbri, projekt pod názvom ,,Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu európskeho rozvoja. Nemocnica na tento projekt získala  nenávratný finančný príspevok z Intergrovaného regionálneho operačného programu. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním Nemocnice Zvolen 7,1 miliónov eur.

,,Výsledkom modernizácie má byť vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vyšší komfort pre pacienta, lepšia a výkonnejšia diagnostika pre akútnu zdravotnú starostlivosť,“uviedla riaditeľka Nemocnice Zvolen Ľudmila Veselá. ,,Radi by sme aj týmito zásadnými zmenami dosiahli, aby sme boli prvou voľbou pre pacientov v našom regióne.“

Súčasťou projektu je v jeho druhej fáze aj dodávka zdravotníckej techniky. Pracovisko urgentného príjmu bude mať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a so sádrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie (interná, všeobecná chirurgická, úrazová chirurgická a neurologická) a tiež priestor pre expektačné lôžka.

Vo vstupnej hale bude priestor pre čakáreň pacientov, priestor pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde sa bude realizovať registrovanie a triedenie pacientov. Pacienti budú ošetrovaní podľa závažnosti zdravotného stavu. Oddelenie urgentného  príjmu s diagnostickým komplexom bude efektívnejšie aj z pohľadu času, kedy sa eliminujú časové straty spôsobené presunom pacienta na ambulancie pri oddeleniach.

Celá stavba nového zvolenského urgentu je rozdelená na tri stavebné objekty:

SO01– centralizovaný urgentný príjem

SO02  – oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

SO03– operačné sály (septická, aseptická, super aseptická)

Fotogaléria