V súvislosti s uzávierkou ciest I/50 a I/66 v intraviláne mesta Zvolen – križovatka ulíc Lučenecká cesta a Neresnická cesta, bude cestná premávka presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá bude usmernená prenosným dopravným značením.

Doba uzávierky je plánovaná na ceste I/50 od 24. novembra 2012 do 25. septembra 2013, na ceste I/66 od 1. decembra 2012 do 25. septembra 2013.

Obchádzka bude viesť po súbežných novovybudovaných provizórnych komunikáciách s šírkou jazdných pruhov 3,25 m.

Dôvodom uzávierky ciest je výstavba mimoúrovňovej križovatky a výstavba mostných objektov v rámci realizovanej stavby „I/50 Zvolen, Pustý Hrad – Neresnica III. etapa“.

Polícia žiada vodičov motorových vozidiel, aby použili (pokiaľ to bude možné) náhradné cestné komunikácie, aby sa nevytvárali kolóny a nevznikali kolízne situácie. Taktiež prosí vodičov, aby počas realizácie predmetnej stavby, boli ohľaduplní a tolerantní ku všetkým účastníkom cestnej premávky.