Technická univerzita vo Zvolene vstúpila do nového, v poradí už 72. akademického roka 2023/2024 jeho slávnostným otvorením 25. septembra.

Otvorenie akademického roka prebehlo aj za účasti Vladimíra Hiadlovského, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tomáša Tótha, prorektora partnerskej Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako aj ďalších významných predstaviteľov štátnych, samosprávnych a akademických inštitúcií i predstaviteľov lesníckej, drevárskej, ekologickej a environmentálnej praxe. Pozvanie prijali Vladimír Maňka, primátor mesta Zvolen, Milan Mészáros, prednosta okresného úradu vo Zvolene i Miroslav Kusein, prvý zástupca primátora mesta Zvolen, ktorý takmer dve desaťročia pôsobil ako predseda Správnej rady univerzity. Súčasťou programu otvorenia akademického roka bola promócia absolventov doktorandského štúdia i odovzdanie cien rektora za najlepšiu publikáciu knižného charakteru a za významný vedecký prínos.

Technická univerzita vo Zvolene, hrdá na svoje poslanie zelenej univerzity, je moderná vysokoškolská inštitúcia poskytujúca vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v 78 študijných programoch pre približne 2 000 študentov. V tomto akademickom roku, po viacerých rokoch znižovania počtu študentov, došlo k nárastu počtu študentov prvého ročníka. V súčasnosti univerzita očakáva výsledky práve prebiehajúcej akreditácie podľa nových akreditačných štandardov.

Technická univerzita vo Zvolene je stabilizovaná a vo významných ukazovateľoch úspešná výskumná a vzdelávacia inštitúcia, čo potvrdzujú aj medzinárodné rebríčky hodnotenia vysokých škôl. V rebríčku SCIMAGO je v kategórii vedeckého rankingu treťou najlepšou slovenskou univerzitou a v šanghajskom rebríčku sa už štvrtý rok po sebe umiestnila v prvej päťstovke pôdohospodárskych univerzít.

Vo svojom príhovore rektor univerzity Rudolf Kropil okrem iného uviedol: „Naša univerzita si vo svojom dlhodobom zámere vytýčila víziu stať sa do roku 2030 medzinárodne uznávanou, výskumne orientovanou univerzitou a byť poskytovateľom moderného vzdelávania a sprostredkovateľom systematického odovzdávania vedomostí a spoločných kultúrnych a demokratických hodnôt vrátane zodpovednosti k životu. Na to potrebujeme výborné výsledky vzdelávania, kvalitné výsledky v oblasti výskumu a vývoja, úspešnosť v grantových schémach, ako aj kvalitné hospodárenie.“

V oblasti modernizácie univerzita pracuje na príprave konzorciálneho projektu s SPU v Nitre v rozsahu takmer 20 mil. eur, príprave projektov v rámci tzv. transformačných a inovačných konzorcií i projektov excelentných výskumníkov. Svoje úsilie univerzita venuje aj hľadaniu zdrojov na rekonštrukciu hlavnej budovy tak, aby bola moderná, environmentálne spoľahlivá a energeticky nenáročná.

Budúcnosť vysokoškolského sektora vidno v agende digitalizácie, zelenej transformácie, otvorenej vedy či strategickej autonómie a bezpečnosti. „Hovoríme o potrebe vychovávať „študenta 2030+“. Absolventi by mali ovládať tzv. kľúčové kompetencie 4K – kritické myslenie, komunikáciu, kolaboráciu a kreativitu a navyše, naše univerzity musíme formovať ako inštitúcie bez múrov. Musíme prijať zmeny formulované spoločnosťou a čeliť výzvam 21. storočia. Musíme však byť zároveň miestom slobodného myslenia a hľadania pravdy. Toto je budúcnosť aj Technickej univerzity vo Zvolene“, uviedol rektor Rudolf Kropil.

V rámci akademickej slávnosti bola odovzdaná Cena rektora Technickej univerzity vo Zvolene za výnimočné publikácie knižného charakteru Miroslavovi Chovanovi z Drevárskej fakulty za vydanie vysokoškolskej učebnice „Byť či nebyť Green?“. Cena rektora Technickej univerzity vo Zvolene za významný vedecký prínos bola odovzdaná Jaroslavovi Ďurkovičovi z Lesníckej fakulty, Ladislavovi Dzurendovi a Michalovi Dudiakovi z Drevárskej fakulty, Mariánovi Schwarzovi z Fakulty ekológie a environmentalistiky a Stanislavovi Kotšmídovi, PhD., z Fakulty techniky.

Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarkli svojimi vystúpeniami hostia z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Hudobný program pripravila prorektorka pre umenie, tvorivú činnosť a medzifakultnú spoluprácu Akadémie umení  Eva Varhaníková a jej kolegovia a študenti Andrej Simančuk, Marco Bukovský, Bohdan Shust a Marián Varhaník.