Význam Zelenej ekonomiky denne narastá v celosvetovom meradle. Potreba ochrany prírody, ako aj efektivity využívania obnoviteľných zdrojov a princípov trvalej udržateľnosti sa zvyšuje alarmujúco rýchlym tempom. Štúdium Ekonomiky prírodných zdrojov ponúka aj Technická univerzita vo Zvolene.

Študijný program je naviazaný na Lesnícku a Drevársku fakultu, ktoré majú unikátne postavenie na Slovensku. Ideálny je pre študentov, ktorí majú blízko k ekonomickým predmetom, no jedinečný je najmä tým, že sa všetky vedomosti súčasne aplikujú priamo do praxe. Znamená to, že viac ako na základnú ekonomickú teóriu je orientovaný na aplikovanú ekonómiu, zelenú ekonómiu, bioekonómiu a manažment lesníckych či drevospracujúcich podnikov.

Absolventi tak už počas štúdia získajú praktické skúsenosti s vypracovaním, predkladaním a posudzovaním projektov, analýzou ich efektívnosti a predkladaním žiadostí o získavanie finančných prostriedkov z úverových, dotačných zdrojov a fondov Európskej únie v oblasti drevárskych a lesníckych technológií, drevostavieb, zakladaním plantáží rýchlorastúcich drevín, lesných škôlok a projektov využívania ekosystémových služieb lesa.

,,Študenti získavajú prax prostredníctvom riešenia príkladov na cvičeniach a seminároch, ako aj riešením príkladov v e-learningových programoch, kde si môžu simulovať rôzne situácie vývoja ekonomiky. Jedinečné podmienky im poskytuje Vysokoškolský lesnícky podnik, kde priamo v praxi môžu vidieť manažment lesnej výroby a spracovania dreva, ale tiež využívanie manažérskych informačných systémov,“ hovorí Iveta Hajdúchová z Technickej univerzity vo Zvolene.

,,Keď máme účtovnícke predmety alebo rôzne finančné analýzy, tak si študent vyberie firmu, ktorá ho zaujíma a sám si tú firmu vyhodnocuje. Učíme sa prostredníctvom prednášok a cvičení, ale na nich už sa venujeme väčšinou projektom, ktoré sa reálne dajú buď niekedy v budúcnosti využiť alebo sa už reálne využívajú a robíme k nim rôzne charakteristiky či popisy grafov,“ priblížila Ekonomiku manažmentu prírodných zdrojov Zuzana Kmeťová, študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa na TUZVO.

ŠTÚDIUM AKO POSLANIE

Omnoho ľahšie sa študuje, keď svoju budúcu profesiu vníma študent ako poslanie. Zmysel a svoju budúcnosť vidí v Zelenej ekonomike aj študentka Zuzana. ,,Učíme sa o prírodných zdrojoch, konkrétne náš prírodný zdroj je najmä drevo. Okrem základných ekonomických a manažmentových predmetov tu patria aj drevárske -napríklad ako sa spracuje drevo, kvalita dreva, chyby dreva, mali sme zakladanie plantáží z rýchlo rastúcich drevín a potom sa to aplikuje na ekonomické predmety, čiže priamo do niektorého z našich investičných alebo marketingových predmetov.“

Bioekonomika poukazuje na špecifiká lesnej výroby, transformačný proces a využívanie obnoviteľných zdrojov s využitím princípov trvalej udržateľnosti a spoločensky zodpovedného podnikania. Technická univerzita vo Zvolene disponuje viacerými národnými či medzinárodnými projektmi.

Tie sú spojené s princípmi zelenej ekonomiky a bioekonomiky, ako napríklad projekt Inovatívne metódy analýzy výkonnosti lesnícko-drevárskeho komplexu s využitím princípov zeleného rastu, ktorý je zastrešený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja MŠVVaŠ SR. V zahraničí sa Zelenej ekonomike venujú pôdohospodárske univerzity ČZU Praha MENDELU v Brne či Vageningen university v Holandsku.