Rastúce čísla počtu nových pacientov s ochorením na Covid-19 prinášajú stále viac obmedzení i na slovenských univerzitách. Striktné opatrenia čakajú aj na viac ako stovku zahraničných študentov, ktorí na TUZVO prichádzajú študovať. Univerzita sa však pripravila aj na najhorší scenár vývoja ohľadom šírenia koronavírusu – vyučovanie sa presunie do online priestoru.

Dnes je všetko netradičné a novým podmienkam sa musia prispôsobiť aj študenti a pedagógovia na vysokých školách. Napríklad otvorenie akademického roka na TUZVO prebehne online formou. Ako však bude prebiehať zvyšok roka na jednej z prvých univerzít s technickým vysokoškolským vzdelávaním na svete?

,,Na TUZVO pracuje Krízový štáb, ktorý monitoruje situáciu so šírením nového koronavírusu a operatívne prijíma protiepidemiologické opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia študentov a zamestnancov, ktoré sú zverejňované prostredníctvom univerzitných komunikačných kanálov. V každom prípade sa dodržuje základné pravidlo R-O-R (nosiť rúško, dodržiavať odstup 2 metre a dezinfikovať ruky),“ približuje Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene.

V prípade nepriaznivého vývoja ohľadom šírenia koronavírusu je TUZVO pripravená plynulo prejsť do kombinovaného spôsobu výučby, teda časť výučby prezenčne a časť dištančne. V krajnom prípade sa univerzita vráti k dištančnému vzdelávaniu tak, ako tento spôsob využívala v druhej polovici ostatného letného semestra.

,,Výučbová časť zimného semestra akademického roku 2020/2021 sa začína 28.9.2020. Naším zámerom je, aby sa vzdelávanie uskutočňovalo prezenčnou metódou, najmä v prvom ročníku na I. stupni štúdia. Prezenčná forma je veľmi dôležitá hlavne pre prvákov, ktorí sa potrebujú adaptovať na vysokoškolské prostredie, dôležitý je ich kontakt s učiteľmi, musia sa naučiť novým metódam výučby a podobne,“ opisuje Andrej Jankech, prorektor pre pedagogickú prácu TUZVO.

Technická univerzita vo Zvolene sa však pripravila aj na najhorší scenár vývoja ohľadom šírenia koronavírusu – celé vyučovanie sa presunie do online priestoru. Na tento spôsob vzdelávania sa TUZVO zabezpečila v dostatočnom množstve IT technikou (notebooky, kamery), ktoré budú rozdelené do učební alebo priamo vyučujúcim na katedry.

,,Čo ma milo prekvapilo, bol záujem študentov o online výučbu a cítil som z ich strany aj vďačnosť, že sa im takto intenzívne venujeme. Mal som pocit, že sa náhlym ukončením vyučovania a odsťahovaním z internátov cítili zaskočení a tak trošku opustení a neistí. Skúšky sme tiež realizovali online s využitím MS Forms,“ opisuje prechod do online výučby Branislav Olah, prorektor pre vonkajšie vzťahy na TUZVO.

NA TUZVO PRICHÁDZAJÚ AJ ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI

Na TUZVO vo Zvolene by mala v novom akademickom 2020/2021 študovať viac ako stovka zahraničných študentov. Z tohto počtu sa jedná o 79 českých študentov, 19 je z Ukrajiny, ostatní sú z Rumunska, Nemecka, Maroka, Chorvátska a Holandska.

„Všetci zahraniční študenti musia spĺňať usmernenia schválené Krízovým štábom TUZVO, ktoré vymedzujú podmienky najmä pre študentov prichádzajúcich z rizikových krajín alebo regiónov. U nich sa vyžadujú Covid testy a určitý počet dní strávených v izolačnom centre, ktorý máme zriadený na internátoch,“ hovorí rektor TUZVO Rudolf Kropil.

V týchto dňoch už na študentských domoch univerzity prebieha proces ubytovania, ktorý sa riadi presným harmonogramom. V každom internáte je zriadená izolačná miestnosť pre prípad, ak by sa u niektorého študenta vyskytli príznaky ochorenia. V tomto priestore bude môcť takýto študent počkať na príchod rodinných príslušníkov, prípadne na výsledky PCR testu.