Obrátil sa na mňa náš spoluobčan, pretože si nebol istý správnym postojom mestského úradu voči jeho žiadosti. Mesto Sliač s ním v r. 1996 uzavrelo zmluvu o prenájme, kde predmetom bol prenájom pozemku o rozlohe cca. 1000 m2 pod verejnou budovou v strede mesta.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Suma za prenájom celého pozemku je 250 eur na rok. V súčasnosti máme už zákony, ktoré umožňujú samosprávam podľa svojich možností usporiadať vlastnícke pomery nehnuteľností tak, aby bolo v čo najmenšej miere obmedzované užívacie právo vlastníka. Je na to niekoľko možností – finančným vyrovnaním, zámenou pozemkov… Zákon č. 66/2009 Z.z. hovorí, že obec, ktorá sa stala vlastníkom stavby prechodom z vlastníctva štátu bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom môže poskytnúť zámennou vlastníkovi pozemku pod stavbou náhradný pozemok. Ten musí byť v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním. Spomínaný občan Sliača požiadal teda MsÚ o usporiadanie vlastníctva k jeho pozemku zámenou. Odpoveďou mu bolo, že Mesto Sliač nedisponuje takými pozemkami, ktoré by boli vhodné na zámenu a okrem iného v zmysle §4 zákona č. 66/2009 Z.z. vzniká k tomuto pozemku právo vecného bremena. Samotného vlastníka pozemku však po čase prekvapila skutočnosť, že mesto vyhlásilo verejnú súťaž na odpredaj stavebných pozemkov, ktoré svojim charakterom by mohli spĺňať podmienku náhradného pozemku. Predajná cena za podobný pozemok bola určená na cca. 50 tisíc eur. Uvedený občan ma preto požiadal o radu. Na prvý pohľad sa mi zdalo, že v tomto mu dám za pravdu, majúc na zreteli vážnosť úradného dokumentu (odpoveď MsÚ). Konzultovala som však tento prípad aj s odborníkmi v tejto oblasti. A tí potvrdili, že tento pán je v práve. Spomínané pozemky mohli byť použité ako náhradné. A dokonca nie je ani správne stanovisko MsÚ, ktoré hovorí, že na pozemok sa vzťahuje vecné bremeno, pretože tu existuje zmluva o prenájme!

mojSliac_logoRGBNie je podstatné, či k takejto odpovedi viedla neochota mesta riešiť problémy svojich občanov, nekompetentnosť alebo niečo iné. V podstate o nakladaní s majetkom mesta rozhodujú poslanci MsZ. Preto som pánovi poradila, aby zašiel aj za poslancom svojho obvodu a požiadal ho o spoluprácu, aby sa touto záležitosťou zaoberalo práve mestské zastupiteľstvo.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.