Sliač, ktorý leží medzi okresným a krajským mestom, má vlastné letisko, veľmi dobrý prístup na diaľnicu a tiež tým, že ide o mestečko známe svojimi kúpeľmi, vytvára dobré predpoklady pre rozvoj v segmente cestovného ruchu a služieb.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Nedávno otvorené golfové ihrisko ako aj každoročne organizované Letecké dni, či aktivity menšieho rozsahu ako napr. Beh Sliačskym chotárom a podobne poskytujú dobrý základ pre vytvorenie koncepcie mesta pre rozvoj cestovného ruchu a tým aj posilňovanie zázemia pre podnikateľov. Aj keď je pravda, že dosah mesta na činnosť kúpeľov nie je už takmer žiadny, predsa len ide o významný subjekt a preto by mala byť väčšia iniciatíva oboch strán viac vzájomne spolupracovať. Možno by väčšiu váhu priniesol istý verejný dokument o konkrétnom spôsobe vzájomnej spolupráce. Takéto „Memorandum o vzájomnej spolupráci“ má viesť k tomu, aby sa spoločne nachádzali prieniky pri vzájomnej podpore, napr. organizovanie kultúrnych podujatí, podmienky pre doplnkové služby u podnikateľov v našom meste, propagácia… Rozvoj cestovného ruchu si vyžaduje aj profesionálnu propagáciu regiónu. V Sliači máme zriadené informačné centrum, ktoré zďaleka nevyužíva všetky možnosti. Na takúto činnosť sú zriadené finančné dotácie či už zo štátnych alebo eurofondov. Využiť sa môžu na mediálnu prezentáciu formou súťaží, odborných relácií, informačných máp či tabúľ.

Za účelom efektívneho a úspešného čerpania rôznych dotácií vznikajú v iných regiónoch združenia založené na viacsektorovom partnerstve, kde sú zapojené subjekty samosprávy, podnikateľov, občianskych združení. Mnohé sú úspešné aj v niekoľkých projektoch (napr. CEDRON 29 podporených projektov). Mestá a mestečká dokázali využiť dotácie fondov aj na vybodovanie verejných toaliet, rekonštrukciu zastávok či osadenie lavičiek.

Mesto v spolupráci s podnikateľskými subjektmi môže intenzívnejšie vyvíjať rokovania s organizátormi Leteckých dní aby sa vytvoril väčší priestor pre uplatnenie ich aktivít a tým aj propagácii miestnych podnikov, napr. predaj suvenírov, služby našich pekárničiek a pod.

mojSliac_logoRGB

Magistrát môže vytvárať vhodné prostredie pre podnikanie aj priamymi nástrojmi. Napríklad primeraným daňovým zaťažením, cenou za prenájom mestských priestorov, ale aj dostatočnými informáciami o činnosti v meste a transparentným prístupom k informáciám o verejných súťažiach dáva možnosť zapojiť sa do nich aj miestnym podnikateľom.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.