V uplynulých dňoch správca domov v Slatinke Vodohospodárska výstavba š. p. užívateľov kontaktoval s výzvou, aby sa z domov do dvoch týždňov vysťahovali. Ako dôvod uvádza ich havarijný stav a pripravuje búranie týchto budov.

SONY DSCVäčšina domov a pozemkov v dedine Slatinka bola v r. 1989 vykúpená a vyvlastnená štátom za veľmi nízke sumy. O desať rokov ľudí presťahovali do nájomných bytov a domov v blízkej Zvolenskej Slatine. V nehnuteľnostiach, ktoré štát previedol na Obec Zvolenská Slatina za korunu, dnes platia nemalé nájomné. Niektorí z nich alebo ich potomkovia si prenajali v Slatinke aj svoje starorodičovské domy za sumy, ktoré sa odvíjali od nízkych výkupných cien nehnuteľností. Za roky nájmu ľudia zaplatili štátu viac, ako v r. 1989 dostali, domy ale zostávajú vo vlastníctve štátu. Časť domov je prenajatá ľuďom, ktorí sa v Slatinke nenarodili, a dochádzajú tu na víkendy alebo na leto. Tak štátne domy prinášajú správcovi zisk, aj keď malý. Záujem o prenájom domov je obrovský, prevyšuje ponúkaný počet domov.

„Za celé roky správca nehnuteľností neoslovil jediného užívateľa s upozornením, že sa stará o nehnuteľnosť nedostatočne. Ani teraz nekontaktoval jediného užívateľa s otázkou, či je schopný a ochotný urobiť na dome stavebné úpravy na zlepšenie jeho stavu. Rovno poslal výzvy, aby sa ľudia zbalili a zmizli z dediny. Investor si myslí, že opustenú Slatinku bude pre nich jednoduchšie zlikvidovať a tým zničia symbol statočného odporu obyčajných dedinských ľudí voči štátnej mašinérii“, hovorí dobrovoľníčka Združenia Slatinka Ing. Martina Paulíková.

Podľa Vodohospodárskej výstavby š. p. realizovali fyzickú kontrolu všetkých nehnuteľností na území SR za účelom pasportizácie majetku vo vlastníctve, resp. správe VV, š. p. „Z tohto dôvodu boli nájomníkom v Slatinke zaslané listy, ktorými boli vyzvaní, aby sprístupnili nehnuteľnosti kvôli vykonaniu fyzickej kontroly a zdokumentovania ich stavu. Bol určený konkrétny dátum s tým, že pokiaľ sprístupnenie nebudú vedieť zabezpečiť, je možné dohodnúť telefonicky náhradný termín. Z toho dôvodu boli realizované ďalšie 3 obhliadky nehnuteľnosti v katastrálnom území Slatinka vo vlastníctve VV, š.p., aby sme vyhoveli občanom a časovo sa prispôsobili ich možnostiam. Účelom kontroly bolo preveriť či sú nehnuteľnosti z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti užívania schopné a či sú užívané v súlade s nájomnými zmluvami. Pri prvej kontrole niektoré nehnuteľnosti vykazovali konštrukčné vady, z toho dôvodu boli na ďalšiu obhliadku prizvaní odborníci z oblasti stavebníctva – znalci, statici. Takéto obhliadky boli vykonané nie len v Slatinke, ale aj na iných nehnuteľnostiach v správe VV, š.p.“, píše v stanovisku správcu Diana Migaľová Baschlerová, hovorkyňa VV, š. p.

Výzvu na vypratanie nehnuteľnosti dostalo aj Združenie Slatinka. To má v dedine prenajatú bývalú školu. Do jej opravy investovalo nemalé finančné prostriedky a prácu mnohých dobrovoľníkov zo Slovenska a zahraničia. Vodohospodárska výstavba š. p. argumentuje jej havarijným stavom: „Budova bývalej školy, ktorú má v prenájme Združenie Slatinka je v nevyhovujúcom stave. Združenie pritom v tejto budove organizuje aktivity pre deti a letné tábory. VV, š.p chce predísť prípadným nešťastiam, ktoré by mohli byť spôsobené nevyhovujúcim stavom budov. Bolo by nám veľmi ľúto pokiaľ by ktokoľvek prišiel k úrazu v objektoch, ktoré sú našim majetkom. Aj ostatné nehnuteľnosti v obci Slatinka, na ktoré boli robené odborné posudky sú v životohrozujúcom stave, a preto VV,š.p. ako vlastník chce predísť akýmkoľvek prípadným tragédiám spôsobeným poruchami našich nehnuteľností. VV, š.p ako vlastník predmetných budov zodpovedá za ich stav a musí postupovať v zmysle zákona“, tvrdí hovorkyňa podniku Diana Migaľová Baschlerová.  

„Správcom domov v Slatinke je investor priehrady, ktorá ju má zatopiť. Logicky teda nemá záujem na tom, aby dedina žila a prosperovala. Aby si naklonili verejnú mienku, najskôr ľudí zo Slatinky zosmiešňovali tým, že ich označujú za nenažraných chatárov, ktorým sa zapáčili za nízke nájomné si užívať v ich domoch. Potom sa snažili vyvolať u občanov Slovenska závisť, naznačovaním čo všetko už ľudia zo Slatinky dostali. Teraz chcú ľudí dostať z domov. Nasledovať budú súdne žaloby alebo rovno policajné odvedenie tých, čo sa stále pýtajú, aký problém má plánovaná priehrada riešiť?“ hovorí Martina Paulíková.

Podľa VV, š.p. : „Všetky poplašné informácie médiám podsúvajú chatári z obce Slatinka, ktorí majú od nás v prenájme chaty za symbolickú sumu (200 Eur ročne) a je pochopiteľné, že sa tejto výhody nechcú vzdať. Sme smutní z toho, že svoje osobné záujmy zakrývajú účelovými krokmi a neuvedomujú si, že protestmi proti výstavbe VD Slatinka zabíjajú život na Hrone.“

Združenie nespochybňuje fakt, že štát, ako vlastník nehnuteľností s nimi môže nakladať podľa svojho rozhodnutia. Správca nehnuteľností (investor priehrady, Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava) však zverený majetok nesmie len tak zlikvidovať, najmä ak prináša zisk z nájmu, existujú záujemcovia o jeho využívanie a sú dokonca ochotní investovať bez nárokov na preplatenie svoje vlastné súkromné zdroje. Užívatelia nehnuteľnosti podniknú príslušné právne kroky, kontaktovať budú aj riaditeľa Vodohospodárskej výstavby š.p. a ministra životného prostredia.