Svetový deň vody ( World Water Day) je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marcaPo prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1992 na konferencii OSN V brazílskom Riu de Janeiru, pričom každý rok je jeho oslava  tematicky zameraná na iné problémy v súvislosti s vodou. Pre rok 2012 je témou Voda a bezpečnosť potravín.

foto: ©ISIFA/Gettyimages Creative Subscript/

„Myšlienka tohtoročnej ústrednej témy sa zrodila na Seminári o vode a  potravinách, ktorý sa konal v roku 2011 v Štokholme pri príležitosti Svetového týždňa vody a pripomenul dôležitosť vodného prvku v potravinovej bezpečnosti. Tento deň je aj v tomto roku  príležitosťou pre orgány verejného zdravotníctva zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti v oblasti pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka“, uviedla hlavná odborníčka hlavného hygienika SR v odbore hygieny životného prostredia a vedúca odboru hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici MUDr. Kvetoslava Koppová. K osvetovým akciám Svetového dňa vody sa každoročne pripája aj banskobystrický RÚVZ. Ponúka  svoje konzultačné služby, občania majú v tento deň možnosť využiť poradenstvo, zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Banská Bystrica a Brezno, jej ukazovateľov, dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, individuálneho a hromadného zásobovania pitnou vodou, či ochrany jej zdrojov. Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu 22. marca využiť v odôvodnených prípadoch aj bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Napriek tomu, že voda pokrýva približne 70 percent povrchu našej planéty, približne miliarda ľudí najmä v rozvojových krajinách nemá k nezávadnej pitnej vode prístup. Podľa odborníkov v tejto oblasti nie sú dobré ani vyhliadky do budúcnosti. Aktuálne tohtoročné heslo Voda a bezpečnosť potravín otvorilo diskusiu nad významom čistej vody vo vzťahu k bezpečnosti potravín. Predpovede totiž smerujú k tomu, že stále akútnejší nedostatok vody bude podkopávať potravinovú bezpečnosť. Zvyšovanie cien potravín už v súčasnosti zhoršuje kvalitu jedla v mnohých krajinách sveta. Rast populácie intenzívne poľnohospodárstvo, urbanizácia, meniace sa stravovacie návyky ľudí a ďalšie faktory majú vplyv na stav pôdy na Zemi. Spolu so znečistenou vodou sa budú škodliviny čoraz viac dostávať do organizmu ľudí, čo môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva, konflikty a nestabilitu.