MH Manažment môže kúpeľom poskytnúť prvých 30 miliónov eur. Architektonický ateliér BETWEEN v pondelok 18. septembra odbornej i širokej verejnosti predstavil na pôde Kúpeľov Sliač výsledky dopracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie.

Štúdia je podkladom pre víziu a ideu rozvoja celého kúpeľného areálu s dôrazom na záchranu a rekonštrukciu centrálnej časti kúpeľov. Ide o tzv. prvú etapu obnovy, o ktorú sa snažia Kúpele Sliač.

Zámer obnovy Kúpeľov Sliač predstavilo vedenie kúpeľov a ministerstva hospodárstva pred dvoma rokmi. Odvtedy bola úspešne zrealizovaná ideová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov, ktorú vyhralo slovenské štúdio BETWEEN. Pozitívne vyjadrenie k rekonštrukcii tlmočil aj Útvar hodnoty za peniaze patriaci pod Ministerstvo financií SR.

Obnova je plánovaná na niekoľko etáp. Práve prvá z nich sa nachádza v štádiu kompletne spracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie. Štúdia je zameraná najmä na rekonštrukciu budov, ktoré sú momentálne v dôsledku havarijného stavu mimo prevádzky a pre verejnosť uzavreté. Ide o obnovu liečebných domov Slovensko, Bratislava, Detva, Amália, Poľana a tiež Kúpeľné domy 1 a 2, ktoré svojou funkciou spočívajúcou v poskytovaní liečebných procedúr tvoria základ kúpeľnej zdravotníckej prevádzky a akési “srdce kúpeľov”. Viaceré z nich sú národnými kultúrnymi pamiatkami.

Obnova rešpektuje funkcionalizmus, ktorý prevláda v architektúre celých Kúpeľov Sliač. Okrem rekonštrukcie budov, ktoré majú priniesť navýšenie lôžkovej kapacity na kapacitnú úroveň z minulosti,  je  novinkou centrálna časť určená na príjem pacientov a klientov a samotnú rehabilitáciu a liečebné procedúry. Vznikne aj prepojovací objekt medzi ubytovacími zariadeniami v centre kúpeľov a KD I, ktorého úlohou je zabezpečiť prechod medzi kúpeľnými domami a ubytovacími zariadeniami tzv. suchou nohou.

Prepojovacie chodby budú spájať viaceré ďalšie objekty, čo umožní bezproblémovú a pohodlnú celoročnú prevádzku, ktorá kúpeľom momentálne veľmi chýba. Súčasťou plánovanej investície je takisto obnova pramennej komory, vybudovanie 25-metrového plaveckého bazéna na mieste bývalého objektu stravovacieho zariadenia Tatra s menším wellness a relaxačného výplavového bazéna. Obnova centrálnej časti sa týka aj exteriéru a bude v znamení návratu k pôvodným prvkom, materiálom a povrchom, ktoré majú podčiarknuť prepojenie s prírodou a liečivými prameňmi.

„Celkový projekt rekonštrukcie je rozpočtovaný na približne 200 miliónov eur. Avšak, táto prvá etapa si bude vyžadovať finančné zdroje vo výške 60 miliónov eur. Našou aktuálnou snahou je získať financovanie na zabezpečenie projektov na stavebné povolenie a realizačných projektov. Ak by nedošlo k meškaniu financovania investícií zo strany akcionára, sme pripravení začať s rekonštrukciou v závere budúceho roka, teda po ukončenú budúcej letnej sezóny,“ hovorí riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.

Časť financií je dnes na účte MH Manažmentu, ktorý je akcionárom Kúpeľov Sliač. „Môžeme potvrdiť, že vďaka predaju majetku disponujeme na účte 30 miliónmi eur, ktoré by sme mohli poskytnúť Kúpeľom Sliač na obnovu. Aktuálne je to však v rovine rozhodnutia ministerstva hospodárstva,“ potvrdila predsedníčka predstavenstva MH Manažment Marianna Ondrová.

„Naším cieľom je obnoviť a dobudovať kúpeľný areál a v ňom profesionálne zdravotnícke zariadenia pre prevenciu, liečbu a rehabilitáciu v zmysle požiadaviek systému verejného zdravotníctva na základe aktuálneho zdravotného stavu obyvateľstva a predikcie jeho vývoja. Veľmi si želáme, aby Kúpele Sliač boli príkladom dobrej praxe, ako sa dá zo štátneho zariadenia vytvoriť moderné kúpeľné centrum. Chceme využiť prírodný potenciál, ktorý na Slovensku máme a potiahnuť celý segment kúpeľníctva,“ uzatvára Martin Beňuch.

Dopracovanú štúdiu z dielne architektonického ateliéru Between zhodnotil pozitívne a povzbudivo aj predseda poroty Ideovej architektonicko-urbanistickej súťaže návrhov pre Projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač Irakli Eristavi: „Týmto chcem ako predseda poroty súťaže návrhov vyjadriť spokojnosť s dopracovaním súťažného návrhu do masterplánu a architektonickej štúdie, ktorá rieši „srdce“ kúpeľov.

Za prezentovaným návrhom vidím množstvo kvalitnej práce erudovaných architektov, ale i množstvo odborných diskusií  s vedením kúpeľov o racionálnej prevádzke celého komplexu. Predložené urbanistické a architektonické riešenie je plne v súlade s odporúčaniami, ktoré sme ako porota dali autorom víťazného návrhu. Týmto chcem popriať autorom i vedeniu kúpeľov veľa energie pri ďalšom postupe projektovej prípravy i realizácii investičného zámeru, ktorý na Slovenskú nemá obdoby.“