Rozvádzam sa s manželom. Bývali sme spolu v jednoizbovom byte. Môj manžel nadobudol byt na základe darovacej zmluvy počas trvania manželstva. Adresátom daru bol však len on. Mám na tento byt nárok aj ja?

Čo patrí alebo nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je uvedené v § 143 Občianskeho zákonníka. Na základe znenia nasledovného paragrafu môžeme uviesť, že v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že do BSM nebudú patriť nasledovné veci:

  • veci získané dedičstvom,
  • veci získané darom,
  • veci, ktoré slúžia len osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov,
  • vecí vydaných v rámci reštitúcií jednému z manželov,
  • majetok, ktorý nadobudol jeden z manželov ešte pred uzavretím manželstva,
  • bolestné, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia niektorého z manželov,
  • autorské diela.

Pokiaľ by boli počas trvania obdarovaní obaja manželia, tak by predmetná nehnuteľnosť bola v ich podielovom spoluvlastníctve. V tomto prípade bol obdarovaný len manžel, a teda jeho budúca exmanželka nemá na danú nehnuteľnosť právny nárok.

Pripravené v spolupráci s www.pravnarevue.sk – Ďalšie právne rady na portáli BBonline.sk čoskoro.