Platená reklama | 27.11.2013

Platitelia DPH pozor! Od 1.1.2014 výlučne elektronicky!

Finančná správa SR prostredníctvom svojich portálov už niekoľko týždňov vyzýva podnikateľské subjekty, aby sa pripravili na zmeny v komunikácii a to najmä smerom k daňovej správe. Legislatívne ustanovenia, ktoré nadobúdajú účinnosť od nového roka, dali zelenú výlučne elektronickej komunikácii. Čo to znamená?

Od 1. Januára 2014 majú povinnosť komunikovať s daňovou a colnou správou výlučne elektronicky:

  • subjekty, ktoré sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
  • zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Pokiaľ patríte do niektorej z vymenovaných skupín, po novom budete mať dve možnosti:

  • komunikovať prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu,
  • komunikovať na základe uzatvorenej dohody podľa zákona č. 563/2009.

Zaručený elektronický podpis má právnu váhu vlastnoručného podpisu. Na jeho vytvorenie je potrebné požiadať o vydanie kvalifikovaného certifikátu. Ten sa vydáva na konkrétnu osobu, ktorá má oprávnenia za daný subjekt komunikovať.

Výhody zaručeného elektronického podpisu.

Kvalifikované certifikáty sa vydávajú na obdobie 1 – 3 roky. Sú „univerzálne“, znamená to teda, že postačuje jeden certifikát a je možné s ním komunikovať s rôznymi inštitúciami štátnej správy, príp. samosprávy. Taktiež to znemená, že s týmto jedným certifikátom možno komunikovať za viaceré subjekty.

Zaručený elektronický podpis má rozsiahlu legislatívnu oporu. Významné šetrenie financií prináša najmä komunikácia s Obchodným registrom SR, s Katastrálnym úradom, či so súdmi, kde na poplatkoch ušetríte polovicu nákladov.

V súčasnosti je možné zaručený elektronický podpis využívať pri komunikácii s Finančnou správou, s Ústredným portálom verejnej správy (OR SR, zdravotné poisťovne, Úrad priemyselného vlastníctva, Slovenská obchodná inšpekcia, Sociálna poisťovňa, Štatistický úrad SR). Zaručený elektronický podpis sa akceptuje aj pri podaniach adresovaných súdom SR, Slovenskej pošte, či spoločnosti IS OKTE a.s.

Okrem šetrenia nákladov, zaručený elektronický podpis prináša aj šetrenie z pohľadu času, efektívnu a rýchlu komunikáciu, skrátenie času vybavovania agendy a komunikácie s príslušnými inštitúciami, zjednodušenie procesov, ochranu proti úniku dôverných dát.

Kde možno zaručený elektronický podpis získať?

jwc-profilemalKvalifikované certifikáty vydávajú akreditované certifikačné autority, pričom akreditáciu získavajú od Národného bezpečnostného úradu SR.  Aby záujemcovia o ZEP nemuseli cestovať do sídla akreditovanej CA, ich služby sú sprístupnené prostredníctvom registračných autorít.

Spoločnosť JWC s.r.o., s prevádzkou na Divadelnej 4, vo Zvolene, spolupracuje s akreditovanou certifikačnou autoritou CA Disig. Našim klientom poskytujeme komplexné služby a teda s dodaním prostriedkov pre ZEP môžeme v prípade potreby a záujmu dodať aj služby inštalácií či školenia. Pokiaľ klient nemá dostatok času a nemôže vycestovať na našu prevádzku, služby poskytneme priamo v sídle vašej spoločnosti.

So zavedením elektronického podpisu do vnútropodnikových procesov, či elektronickej komunikácie so štátnou správou, s obchodnými partnermi a zákazníkmi je nevyhnutné prijať nové opatrenia, počnúc tými technickými. Zároveň je potrebné zabezpečiť, aby sa dodržiavali základné pravidlá v oblasti informačnej bezpečnosti a ochrany dôverných údajov, utajovaných skutočností či citlivých dát.

Spoločnosť JWC s.r.o vám ponúka služby konzultácií a školenia. V rámci týchto služieb pripravíme vašich zamestnancov na prichádzajúce zmeny, poradíme vám, čo všetko musíte zabezpečiť, aby ste vaše ciele v oblasti elektronizácie naplnili.

Bc. Monika Imrichová
JWC s.r.o.
Divadelná 4
960 01 Zvolen
www.jwc.sk
zvolen@jwc.sk