Mestské zastupiteľstvo v pondelok 27.6. schválilo plat primátora mesta Zvolen Miroslava Kuseina mesačne vo výške 3.779€, viceprimátorke Alžbete Staníkovej 1.210€ a viceprimátorovi Jurajovi Družbackému mesačný plat 2.423€.

Podľa novely zákona, ktorá bola prijatá 17. mája 2011 sa mali zmeniť podstatné náležitosti týkajúce sa odmeňovania starostov a primátorov obcí a miest. Novela zákona z roku 1994 bola prijatá, aby sa platy starostov a primátorov znížili. Priamo určuje body, ako napríklad zníženie násobku, podľa ktorého sa vypočítava plat primátora z 3,21 na 2,89 násobok, po zániku mandátu sa znižuje vyplatenie odstupného primátora z päť na trojnásobok, plat primátora možno zvýšiť len o 70%, z pôvodnej možnosti na dvojnásobok a úplne sa vypúšťa možnosť poskytovať primátorovi odmenu. V dôsledku týchto zmien využili poslanci mesta Zvolen možnosť posunúť hranicu platov na najvyššiu možnú úroveň v rámci počtu obyvateľov mesta tak, ako to zákon povoľuje.

V diskusii k odsúhlaseniu platu primátora a jeho zástupcov sa ohlásila len pani poslankyňa Balkovičová s otázkou, čo robil primátor a viceprimátori mesta za posledný polrok, aby sa na zastupiteľľstve prejednávalo zvýšenie platov. Primátor mesta Miroslav Kusein odpovedal: „Nie je to zvýšenie platov, pani poslankyňa, my s platmi ideme dole. Je to tam uvedené, precízne vyšpecifikované. Robia to, čo majú schválené v povinnostiach od úvodného mestského zastupiteľstva. Ja som vašu požiadavku nadniesol na našom spoločnom klube, kde bolo konštatované, že jednak nie je legislatívny rámec na to, aby sme sa pri základných platoch pýtali, kto čo robil, väčšinou sa to robí pri určovaní odmien a druhé konštatovanie bolo, že polročná doba je veľmi krátka na to, aby sme mohli hodnotiť niekoho, čo dokázal alebo nedokázal. Poslanci sami odporúčali, že taký optimálny čas je polovica volebného obdobia. Takže z toho titulu sme nepredkladali žiadne písomné materiály.“

V priebehu roka by podľa tejto novely zákona malo aj takýmto spôsobom dôjsť k ušetreniu finančných prostriedkov. Mesto predpokladá celkové šetrenie v rozpočte mesta spolu vo výške cca 41.800,00€.