V utorok 13. 10. 2015 odovzdali zástupcovia aktivistov v podateľni ministerstva životného prostredia 230 petičných hárkov s 2201 podpismi.

MVE-Vlkanova-640x366Petíciou občania požadujú od ministerstva vyhlásenie moratória na prideľovanie nových profilov na výstavbu MVE, ako aj na povoľovanie výstavby na doteraz pridelených profiloch pre MVE. Signatári tiež žiadajú zastaviť proces schvaľovania materiálu ,,Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ zverejnený v r. 2015 (súčasť vodného plánu SR) a požadujú novú stratégiu založenú na najlepších dostupných vedeckých poznatkoch a najlepších dostupných praktikách.

Vo štvrtok 15. 10. 2015 o 8,30 hod. bude petícia doručená aj na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, od ktorého signatári petície zasa žiadajú, aby v spolupráci s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja dal vypracovať celkové posúdenie rieky Hron z hľadiska kumulatívneho vplyvu plánovanej výstavby MVE na stav vôd, ekosystémov a kvality života ľudí.

Adresátom petície budú aj samosprávy 73 obcí a miest, ktoré sa nachádzajú sa na rieke Hron resp. v blízkosti. Im bude doručená petícia s požiadavkou, aby pri plánovaní využitia krajiny nesúhlasili s umiestnením takých vodných stavieb, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu života občanov, na životné prostredie a stav vôd. V prípade už existujúcich MVE a iných vodných stavieb priamo prehradzujúcich Hron, požiadali občania samosprávy, aby u správcu toku iniciovali spriechodnenie bariér pre ryby a iné organizmy, ale aj pre vodákov a turistov.

Petícia „Za živú rieku Hron“ vznikla pri príležitosti informačnej kampane Dolu Hronom“. Kampane sa od 23. 8. do 1. 9. 2015 zúčastnila takmer stovka ľudí. Prešli 300 km po rieke, navštívili desiatky obcí a miest, urobili množstvo stretnutí. Putovanie ukončili v Bratislave, kde poslankyniam a poslancom v rámci dňa otvorených dverí v NR SR doniesli vodu z Hrona a informácie o probléme udržateľného využívania vôd na Slovensku. Partnerom pri putovaní bolo množstvo miestnych ľudí, podnikateľov, majiteľov a prevádzkovateľov vodáckych základní, kempov, reštaurácií. Nenahraditeľnú pomoc poskytol Slovenský rybársky zväz.