Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v pondelok prerokovalo materiál, ktorý upravuje dočasné parkovanie na vymedzených cestných úsekoch. Regulácia sa dotkne viacerých mestských častí, ktoré zápasia s nedostatkom parkovacích miest. Prinesie aj zmeny vo vydávaní rezidentských kariet.

Samospráva rozšíri parkovaciu lokalitu 1 o celú centrálnu mestskú zónu, teda Západ, Východ aj Sever. Za dočasné parkovanie v rámci danej lokality sa bude platiť pracovné dni od 7.30  do 18.00 h, v sobotu od 7.30 do 13.00 h. V nedeľu si auto aj naďalej zaparkujete zadarmo. V súvislosti so zmenami dôjde aj k úprave organizácie dopravy a to hlavne v CMZ – Západ, kde mesto pristúpi k zjednosmerneniu ulíc Jilemnického, J. Kráľa a T. Vansovej na východe časti ulice J. Bottu.

Má sa však zmeniť aj zaradenie sídliska Západ – Tepličky, a to do lokality 2. V nej sa vyrubuje parkovací poplatok nepretržite. V oboch lokalitách budú mať občania mesta disponujúci s rezidentskou kartou možnosť parkovať v danej zóne nepretržite.

Zmena by mala nastať i pri vydávaní parkovacej karty. Navrhuje sa, aby na ňu obyvatelia mesta nemali automatický nárok, ale aby o jej vystavení rozhodlo mesto samotné na základe aktuálnej situácie s dostupnosťou parkovacích miest. Rovnakým spôsobom sa upravuje aj vydávanie rezidentskej parkovacej karty.

Jej cena sa odvíja od počtu a poradia motorového vozidla, ktoré prislúcha majiteľovi bytu v danej lokalite. Za prvé vozidlo obyvateľ zaplatí 20 €, za druhé 100 € a za tretie 400 € za rok.

Mesto bližšie špecifikuje kategóriu abonent, ktorý predstavuje osobu s trvalým bydliskom iným, ako je rezidentská zóna, ale aj fyzické osoby s prevádzkarňami mimo rezidentskej zóny alebo zóny plateného parkovania. Teda ide najmä o podnikateľov či ľudí bez prihláseného pobytu v danej lokalite, ktorým by mesto vydávalo abonentskú parkovaciu kartu, ktorá by ich oprávňovala využívať platené aj rezidentské parkovacie miesta. Abonent si za svoju parkovaciu kartu v tarifnom pásme 1 zaplatí 1000 €, v tarifnom pásme 2 ide o 600 € a v tarifnom pásme 3 zaplatí 400 € za rok.

Významným krokom uvedeným v návrhu je aj umožnenie úhrady poplatku za dočasné parkovanie prostredníctvom webovej aplikácie datamestazvolen.sk. Po desiatich rokoch sa tiež pristúpi k zvýšeniu sadzieb platby za dočasné parkovanie. Pri platbe v hotovosti alebo platobnou kartou či cez webovú aplikáciu v Tarifnom pásme 1 zaplatíte za novovytvorenú polhodinovú sadzbu 1 € a pri platbe cez SMS 1,2 €.

Nový režim začne rozhodnutím poslancov platiť až od 1. mája 2024. Mesto tak bude mať dostatok času vysvetliť dotknutým obyvateľom zmeny a tí následne priestor na vybavenie parkovacích kariet.

Ulice, ktorých sa dotkne nový režim

Lokalita 1 – Centrálna mestská zóna

Tarifné pásmo 1

Námestie SNP; Námestie Slobody; Námestie SNP pred Poľanou, J. Kozáčeka po križ. V.P. Tótha; J. Kozáčeka za OD Prior, Divadelná; M.R. Štefánika; Ľ. Kubániho

Držiteľ rezidentskej karty s trvalým pobytom alebo prevádzkarňou na ulici M. R. Štefánika (úsek od križ. s ul. Ľ. Štúra pod križ. s ulicou Študentskou) môže parkovať aj na ktoromkoľvek platenom parkovacom mieste bez zakúpenia parkovacieho lístka alebo abonentskej parkovacej karty podľa dopravného značenia).

Tarifné pásmo 2

T.G. Masaryka; T.G. Masaryka parkovisko pod zámkom; Študentská (úsek od ulice Š. Moyzesa po Námestie SNP); 29. augusta; V. P. Tótha; P. O. Hviezdoslava; Medveckého; J. Matušku;

Tarifné pásmo 3

CMZ Západ: Nádvorná-parkovisko; M. M. Hodžu; M. M. Hodžu (od ul. Š. Moyzesa po ul. J. Kráľa); Ľ. Štúra (od ul. Štefana Moyzesa po kanál Hrona); R. Čelku; Študentská (od ul. Š. Moyzesa po kanál Hrona); Š. Moyzesa; P. Jilemnického; J. Kráľa; T. Vansovej; Kimovská; parkovisko pri autobusovej stanici Zvolen

CMZ Východ:  Kuzmányho nábrežie; J. C. Hronského ; Sokolská (od žel. priecestia po križovatku J. Kalinčiaka, Š.Višňovského); J. Francisciho; J. Švermu; J. Donča; E. M. Šoltésovej; Železničná; J. Hollého; Somolického; Môťovská cesta; Elektrárenská; Belu IV; Bratov Veselovcov; J. Bottu; Š. Višňovského

CMZ Sever: Dukelských hrdinov; I. Lihoveckého; J. Kozáčeka (od V.P. Tótha po ul. J. Fándlyho); Bystrický rad; Uramova; J. Fándlyho

Lokalita 2 – Západ – Tepličky

Tarifné pásmo 4

Tulská; Pražská; Kremnická; Novozámocká; Imatra; K. Šmidkeho; Strážska cesta; A. Nógrádyho; D. Ertla; E. P. Voljanského; Nám. mládeže