Ako sme Vás už pred nedávnom informovali, mesto Zvolen sa opäť rozhodlo spoplatniť verejné parkovanie. Dôvodom by mali byť hlavne ušlé zisky, ktoré chýbajú v mestskej kase. Od 1.3. 2011 do 31.3. 2011, tak bude prebiehať obchodná verejná súťaž za účelom prenájmu verejných parkovacích plôch na území mesta Zvolen.

Na uchádzačov sú kladené požiadavky, týkajúce sa osobného postavenia, taktiež finančnej, odbornej a technickej spôsobilosti. Okrem skúseností s riadením a spravovaním podobných projektov so zameraním na parkovacie plochy je dôležité aby prípadní kandidáti odoslali na bankový účet mesta dočasnú zábezpeku vo výške 10.000,- e, najneskôr v deň ukončenia súťaže. Neúspešným kandidátom  bude tato finančná čiastka vrátená do 7 dní od uzatvorenia zmluvy s novým prenajímateľom. Potenciálny uchádzač alebo skupina uchádzačov, musí doručiť svoje ponuky spolu s ďalšími náležitosťami do 31.3. 2011. na Mestský úrad vo Zvolene, osobne alebo poštou. Všetky ponuky odoslané po tomto termíne budú neplatné. Minimálna výška ročného nájmu je 100.000,- e, pričom táto cena sa môže zvyšovať v závislosti od lukratívnosti cenových ponúk, ktoré predložia prípadní záujemcovia. O novom víťazovi, ktorý bude spravovať parkovacie plochy na území mesta Zvolen, rozhodne Mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom aprílovom zasadaní.

Zoznam lokalít s parkovacími plochami ako aj podrobnejšie informácie, týkajúce sa tejto obchodnej verejnej súťaže, môžete nájsť na oficiálnej internetovej stránke nášho mesta.