Tento rok sa sympózium, zamerané na ochranu hlucháňa hôrneho v Západných Karpatoch, uskutočnilo v Rajeckých Tepliciach. Hlavný organizátor celého  projektu s názvom Spoločné kroky k záchrane prírodného dedičstva Karpát je OZ Prales (SK) s partnerskou organizáciou Nadlesníctwo Wisla (PL). Členská základňa OZ Prales pochádza najmä z rád bývalých študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky, sídliacej vo Zvolene.

foto: Juraj Žiak

Podujatia, podporeného Medzinárodným Višegradským fondom (IVF), sa zúčastnili vedci a experti zo Slovenska, Poľska, Česka i Nemecka. Cieľom podujatia bola nielen výmena informácií  a skúseností s ochranou hlucháňa medzi odborníkmi  z Poľska, Nemecka, Česka, Slovenska, ale najmä dohodnutie sa na ďalšom postupe a konkrétnych krokoch hospodárenia na ochranu hlucháňa. Referáty si prišlo vypočuť v priebehu dňa asi 100 zainteresovaných, došlo i k zaujímavým diskusiám a výmenám názorov. Odborníci podrobne vypracovali vhodné kroky manažmentu v lesoch s výskytom hlucháňa. Lesný výskumný ústav Baden-Wuerttemberg (DE) priniesol veľmi dôležité informácie o vhodnom hospodárení pre hlucháňa úspešne používanom vo Schwarczwalde.  Prednášky a výstupy z workshopu budú ďalej spracované vo forme metodickej príručky, ktorú si už tento mesiac môžu prečítať všetci zainteresovaní. Spoločným úsilím všetkých zapojených strán zo Slovenska, Poľska i Česka a vhodne usmernenými opatreniami  v lesoch sa podarí zastaviť prudký pokles stavov ohrozeného hlucháňa hôrneho na území Západných Karpát. Ukážka „cesty ako sa to dá“ bude inšpiráciou pre ďalšie európske územia s výskytom tohto vzácneho „ducha prastarého lesa“.

OZ Prales, ktoré toto sympózium zorganizovalo, spája najmä mladých ľudí, ktorí chcú zachovať a ochrániť pozitívne javy v krajine, kultúrne dedičstvo našich predkov či zvyšovať environmentálne povedomie ľudí. Za svoj symbol si vybrali hlucháňa hôrneho, najväčšieho kurovitého vtáka na Zemi.  Predstavuje významný, no však kriticky ohrozený element prírodného dedičstva Západných Karpát. Je to druh horských lesov dokonale prispôsobený na tvrdé podmienky, ktoré v tomto prostredí panujú a taktiež na narušenia (veterné, snehové polomy a pod. ) rôznych rozmerov. Vyžaduje krajinu v ktorej žije človek v súlade s jej zákonitosťami. Prostredie, v ktorom sa pôvodne vyskytoval,  sa výrazne zredukovalo a zmenilo. Premena lesov na neprirodzené husté monokultúry (pozostávajúce len z 1 druhu stromu) bez svetla dopadajúceho na lesnú pôdu a tiež aj rozsiahle holiny po ťažbe stromov pôsobia pre hlucháňa katastroficky. Najdôležitejším predpokladom pre jeho prežitie sú vhodné podmienky prostredia. Pre ich zabezpečenie  je potrebné aplikovať vhodné postupy v pestovaní a obhospodarovaní lesov. V súčasnej situácii mu môžu podať pomocnú ruku práve lesníci, ktorý uplatnia nedávno „objavené“ princípy vhodného hospodárenia pre hluchánie lokality. Keďže hlucháň je tzv. „dáždnikový druh“, jeho ochrana vytvára  „ochranný dáždnik“ pre celé spoločenstvo druhov, ktoré sa tak chráni spolu s ním.

Viac na stránke: www.tetrao-carpathians.com