Obyvatelia Dobrej Nivy v týchto dňoch spustili petičnú akciu, v ktorej žiadajú, aby sa zahrnulo vybudovanie obchvatu obce Dobrá Niva do prvej etapy plánovanej výstavby Rýchlostnej cesty R3 (Zvolen – Šahy) zároveň s výstavbou obchvatu mesta Krupina v roku 2024 a nie až po roku 2030.

Ide o prirodzené pokračovanie úsilia občanov Dobrej Nivy odbremeniť svoju obec od tranzitnej dopravy, keď na konci roku 2017 obyvatelia zablokovali prechod pre chodcov, aby upozornili na neúnosnú a nebezpečnú situáciu, ktorá však aj naďalej pretrváva. Zbieranie podpisov bude zároveň prebiehať, ako v mestách Zvolen a Krupina, tak aj v priľahlých obciach oboch okresov.

DÔVODY SPUSTENIA PETÍCIE

  1. Obec Dobrá Niva je v súčasnosti tretí najrizikovejší úsek cesty I/66, so stupňujúcou intenzitou tranzitnej dopravy a stále väčším rizikom dopravných nehôd s následkom vážnych zranení, až smrti na tomto úseku.
  2. Cez 2 km úsek cesty I/66, ktorý prechádza samým centrom obce Dobrá Niva, prejde za 24 hodín cca 10 700 motorových vozidiel (informácia zaznela na verejnom prerokovaní výstavby R3 dňa 10.1.2019 vo Zvolene), z čoho minimálne 10% tvorí tranzitná kamiónová doprava, teda 1700 nákladných vozidiel znamená viac ako 1 nákladné vozidlo za každú minútu.
  3. Vybudovanie obchvatu obce by výrazne zlepšilo kvalitu života jej obyvateľov, ktorí v súčasnosti musia znášať zhoršovanie podmienok a negatívne aspekty dopravy, akými sú hluk, vibrácie, exhaláty, prašnosť …
  4. Vďaka obchvatu by celá trať úseku medzi dvomi okresnými mestami Zvolen – Krupina viedla výlučne extravilánom, čo by malo výrazne pozitívny vplyv na rýchlu a bezpečnú dopravu v regióne s prihliadnutím na fakt, že ide o úsek medzinárodného významu.
  5. Z pohľadu stavebných prác, by jednoznačne išlo o najmenej komplikovanú časť celého projektu, nakoľko celá trasa obchvatu by viedla len cez mierne svahovitý terén, bez potreby budovania mostov, násypov, zárezov a trasa by neviedla územím so zvýšeným stupňom ochrany prírody.

Tieto argumenty oprávňujú obyvateľov obce vysloviť ich požiadavku, aby výstavba obchvatu obce Dobrá Niva bola riešená prioritne a bola zahrnutá do prvej etapy výstavby rýchlostnej cesty R3 (Zvolen-Šahy) a aby bola prínosom, ako pre obyvateľov Dobrej Nivy a ich kvalitu života, tak aj pre motoristov regiónu a motoristov z celého medzinárodného dopravného koridoru (Varšava – Budapešť).