Návrh dizajnérsko-krajinno-architektonického a vegetačného konceptu riešenia vzhľadu prekrytia stojísk nádob komunálneho odpadu vo Zvolene je výsledkom aktívnej spolupráce medzi mestskou samosprávou a študentmi Technickej univerzity vo Zvolene.

Ešte v marci tohto roku podpísali rektor Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) Rudolf Kropil a primátor mesta Zvolen Vladimír Maňka zmluvu za účelom návrhu nového riešenia prekrytia stojísk nádob komunálneho odpadu v meste Zvolen. Výnimočné je, že uvedený návrh vznikal ako výstup študentskej súťaže, ktorej vyhlasovateľom bola práve TUZVO.

Súťaž o nové stojiská

Do súťaže sa mohli prihlásiť študentské tímy zložené zo študentov študijného programu Dizajn nábytku a interiéru Drevárskej fakulty a študentov študijného programu Ochrana a využívanie krajiny Fakulty ekológie a environmentalistiky. Odbornými garantmi projektu za TUZVO boli Elena Farkašová z Katedry dizajnu nábytku a interiéru a Juraj Modranský a Dušan Daniš z Katedry plánovania a tvorby krajiny.

Súťaž vyhodnotila odborná porota zložená zo zástupcov mesta Zvolen a obidvoch fakúlt. Výsledky súťaže boli vyhlásené začiatkom apríla za účasti primátora mesta Zvolen Vladimíra Maňku a prorektorky Technickej univerzity vo Zvolene Danice Kačíkovej. Do súťaže sa zapojilo trinásť študentov z Katedry dizajnu nábytku a interiéru a štyria študenti z Katedry plánovania a tvorby krajiny, ktorí pracovali v zmiešaných medziodborových tímoch. Na prvom mieste sa umiestnila autorská dvojica Andrea Kaščáková a Peter Ondrík, na druhom mieste Teodor Szabó a na treťom mieste autorská dvojica Nikola Stančeková a Peter Ondrík.

Pozitívny príklad spolupráce

Tento zaujímavý projekt stelesnil pozitívny príklad spolupráce medzi TUZVO a mestom Zvolen, ktorá je založená aj na využívaní tvorivého potenciálu a inovatívneho prístupu študentov univerzity. Práve oni budú mať možnosť vidieť uplatnenie svojich študentských diel priamo v praxi, čím zároveň budú aktívne participovať na správe vecí verejných. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako zatraktívniť štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene.

TUZVO s jedinečnou profiláciou

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.