Pätnásty ročník Sympózia lesnej pedagogiky sa odohral v netradičnom virtuálnom prostredí. Lesní pedagógovia sa aspoň takto dokázali spojiť, aby si vymenili hodnotné informácie a nápady v oblasti lesnej pedagogiky.

Viac ako 40 online pripojených lesných pedagógov z rôznych lesníckych subjektov zo Slovenska bilancovalo v priebehu dvoch dní svoju prácu za uplynulý rok počas konania 15. ročníka Sympózia lesnej pedagogiky. Lesní pedagógovia zhodnotili, že vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia sa lesná pedagogika na Slovensku síce realizovala, ale v relatívne obmedzenom režime. Chýbajúci osobný kontakt so záujemcami o lesnú pedagogiku i so širokou verejnosťou si vyžiadal potrebu hľadať netradičné riešenia v okolnostiach, ktoré súčasná situácia všetkým prináša.

Aj v tejto situácii si našli lesní pedagógovia východiská svojou kreativitou v zrode nových nápadov a myšlienok. Markantný nárast záujmu celej spoločnosti vyhľadávať lesné prostredie na realizáciu rekreačno-relaxačných aktivít a vzrastajúci dopyt po nových zážitkoch vyzýva lesných pedagógov hľadať nové možnosti v oblasti kreovania progresívnych aktivít lesnej pedagogiky.

Tento rok nebolo možné v rámci sympózia vytvoriť priestor na vzájomnú osobnú prezentáciu nápadov a aktivít a tiež sa nemohlo pokračovať v tradícii, že na sympóziu si lesní pedagógovia zvolia medzi sebou v tajnom hlasovaní „Naj lesného pedagóga“ a „Nápad roka“. Namiesto toho bola veľká pozornosť venovaná diskusii na tému aktuálnych problémov a výziev v lesnej pedagogike, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom online zdieľania skúseností lesných pedagógov.

Vo virtuálnom prostredí bola prezentovaná aj alternatívna možnosť zážitkového učenia formou digitálnych vzdelávacích obsahov, obzvlášť pre materské školy. Digitálne vzdelávacie obsahy na tému „Poznávanie lesného prostredia a činnosti lesného hospodárstva“, určené pre interaktívnu tabuľu, zaujali lesných pedagógov v zmysle zvýšenia atraktivity alternatívneho vzdelávania detí.