Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC – ÚLPV Zvolen) pripravil projektový zámer na spoluprácu s moldavskými lesníkmi v oblasti environmentálneho vzdelávania a pozitívnej prezentácie lesníctva.

NLC-ÚLPV Zvolen využilo príležitosť v rámci programu Slovak Aid, ktorý zastrešuje rozvojovú pomoc Slovenskej republiky. Len nedávno bola ukončená uzávierka výzvy na predkladanie projektov pre rozvojovú pomoc Moldavskej republike. V sektorovej priorite: Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov bol pripravený projektový zámer: Transfer poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov na príklade lesnej pedagogiky.

Cieľom projektu je transfer poznatkov a skúseností zo slovenskej strany do Moldavska. Hlavné aktivity projektu sú orientované na posilnenie pedagogických zručností pedagogických zamestnancov a lesníkov prostredníctvom semináru a environmentálneho vzdelávania na príklade lesa. Aktivity projektu budú venované aj príprave lesníckych dní v Moldavsku na základe skúsenosti zo Slovenska.

Hlavným partnerom projektu je Lesnícka štátna agentúra Moldavskej republiky a ďalším partnerom je Asociácia žien v lesníctve v Moldavskej republike. V prípade schválenia projektu je jeho začiatok naplánovaný na november 2021 s celkovou dĺžkou realizácie 18 mesiacov. Miesto realizácie projektu je Národný park Orhei. Park bol založený v roku 2013 a jeho poslaním je zachovať biodiverzitu, zastaviť degradáciu lesných ekosystémov, obnoviť udržateľné obhospodarovanie lesov a podporovať ekologické poľnohospodárstvo a ekoturizmus.

Predpokladané náklady na projekt sú vo výške 96-tisíc € a partneri projektu musia zabezpečiť 10 % spolufinancovanie. NLC Zvolen si tento rok pripomína 20 rokov od začiatku realizácie aktivít lesnej pedagogiky na Slovensku. V minulých rokoch sa slovenskí experti podieľali okrem iného aj na vypracovaní Koncepcie lesnej pedagogiky na Ukrajine. Pevne veria, že v prípade schválenia projektového zámeru budeme rovnako úspešní aj v Moldavsku.