Unikátne medzinárodné Centrum excelentnosti LignoSilva vzniká už od roku 2017. Ide o spoločný projekt Národného lesníckeho centra a Výskumného ústavu papiera a celulózy a.s. V rámci napredovania tohto projektu sa v priestoroch jeho Výskumnej stanice juh v Gabčíkove uskutočnil kontrolný deň.

Kontrolného dňa sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov participujúcich na uvedenom projekte. Na stretnutí boli prezentované ciele projektu, jeho genéza, prínos a prehľad obstarávanej infraštruktúry. Súčasťou bola aj prehliadka pracovísk a laboratórií výskumnej stanice Gabčíkovo.

Za štyri roky od zahájenia realizácie začal projekt naberať reálne kontúry. Úspešne v spolupráci s Výskumnou agentúrou bolo v rokoch 2019 a 2020 zaobstaraných dvadsať položiek projektu. Išlo napríklad o predprojektové a projektové dokumentácie, 3D CT skener s príslušenstvom, pracovné stanice či zariadenia do laboratória Lesníckej ochranárskej služby.

Projekt má priniesť vytvorenie modelových a prototypových pracovísk pre výskumné a demonštračné účely v oblasti produkcie dreva, detekcie kvality dreva, energetického a celulózo-papierenského spracovania dreva. Výstupom projektu bude aj vytvorenie údajovej a poznatkovej bázy potrebnej pre transformáciu lesnícko-drevárskeho komplexu smerom k biohospodárstvu, obehovej ekonomike a znalostnej ekonomike.

LignoSilva jednoznačne potvrdzuje postavenie Zvolena ako mesta lesníctva. Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ocenili dosiahnuté výsledky Národného lesníckeho centra. Zároveň potvrdili záujem ministerstva aktívne sa podieľať na implementácii tohto projektu a zdôraznili potrebu využiť infraštruktúru pre rozvoj sektora.