Laboratórnym rozborom bola voda na Červenom Medokýši vyhodnotená ako nevhodná na ľudskú spotrebu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vykonal ku dňu 29. 9. 2011 laboratórny rozbor.  Analýza, číslo protokolu o skúške 10722/2011, sledovala biologické, mikrobiologické a fyzikálno-chemické vyšetrenia. Kvalita vody na Červenom Medokýši v mikrobiologických ukazovateľoch nespĺňala normy. Voda znečistená týmto spôsobom ohrozuje zdravie ľudí a používanie vody ako pitnej je vylúčené. Na základe rozboru je prameň nepitný a pri požití môže dôjsť k priamemu ohrozeniu ľudského zdravia. Na mieste je zdroj označený tabuľou „VODA NEPITNÁ“.