Nemocnica Zvolen, ktorá je členom skupiny AGEL, získala ocenenie od Spoločnosti prevencie nemocničných nákaz.

Na základe hlasovania odborníkov bola udelená Nemocnici Zvolen Výročná cena za rok 2011 ako výraz ocenenia zlepšenia kvality a ochrany svojich pacientov. Túto cenu má možnosť získať každoročne len jedna nemocnica.

Prezident Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. slávnostne odovzdal na riaditeľstve nemocnice Sklenenú plaketu riaditeľovi nemocnice MUDr. Jozefovi Botkovi. „Za toto prvenstvo by som rád poďakoval hlavne všetkým našim zamestnancom. Bez ich dennodenného úsilia a pracovného nasadenia, by sme takéhoto výsledku nikdy nedosiahli. Toto ocenenie a úspech je hlavne ich vizitkou,“ dodal riaditeľ.

„Ocenenie patrí celému kolektívu a vedeniu nemocnice, ktorý dennodennou prácou prispel k zníženiu kolonizácie jednotlivých oddelení,“ povedala zástupkyňa primára Ing. Jana Krokošová.

Nemocnica Zvolen začala v rámci zabezpečenia ochrany svojich pacientov budovať účinný hygienicko-epidemiologický režim a úspešne ho aplikovala na všetkých oddeleniach. Výdaj dezinfekčných prostriedkov je cielený a monitorovaný podľa výsledkov sterov z prostredia oddelení. V rámci minimalizácie prenosu kmeňov vybudovala nemocnica niekoľko účinných bariér. Na oddelení sú hospitalizovaní pacienti rozdelení do dezinfekčných zón a personál musí dodržiavať popísané postupy pri vstupe a výstupe z pacientskej zóny, špeciálnu dezinfekciu pacienta pred manipuláciou s ním a aj dezinfekciu prístrojového vybavenia prislúchajúceho tejto zóne. Účinnou bariérou je aj izolačná izba vytvorená na každom oddelení, kde je hospitalizovanému pacientovi prevedený mikrobiologický screening /stery z nosa, tonzíl, axily, ingviny, vlasovej časti hlavy, moč/. Až do vyhodnotenia sterov pacient ostáva v izolačnej izbe. Nemocnica má vypracované špeciálne dezinfekčné plány v závislosti od povahy vyskytujúcich sa patogénov.

Vedenie nemocnice vytvorilo optimálne podmienky pre realizáciu hygienicko-epidemiologického režimu finančnou podporou nákupu jednorazových dezinfekčných prostriedkov, jednorazových pomôcok, odevov personálu, antidekubitárnych matracov a sériou nevyhnutných stavebných úprav. Nemocnica má nemocničného hygienika -mikrobiológa, ktorý mesačne kontroluje mikrobiálne osídlenie oddelení. Klinický farmakológ, nastavuje terapiu vždy po vyhodnotení všetkých parametrov monitorujúcich akútny stav pacienta, ale v súčinnosti s mikrobiálnym osídlením prostredia.