V posledný novembrový týždeň Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene navštívili dvaja nórski experti – Bjorn Aulie a  Bent Braskerund – za Nórske donorské a programové inštitúcie a  Mgr. Natália Ďurková a Ing. Šimon Borišek z Úradu vlády SR, ktorý je správcom programu ACC003 Modré školy.

1
Stretnutie vedenia školy s hosťami z Nórska a Úradu vlády SR.

Cieľom ich návštevy bolo získať informácie o realizácii projektu ACC003 Modré školy, na ktorý gymnázium získalo v tomto roku grant. Hostia boli príjemne prekvapení útulnosťou školy a aktivitami, ktoré realizujú na škole aj samotní žiaci v rámci svojej dobrovoľníckej činnosti.

Gymnázium Ľudovíta Štúra ešte v septembri 2013 predložilo žiadosť o projekt v rámci programovej oblasti: „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“, opatrenie: Modré školy / Blue Schools, ktorú vyhlásil Správca programu – Úrad vlády Slovenskej republiky a v máji 2014 získalo grant – nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom „Moderná škola“.

Cieľom tohto programu je vytvoriť a realizovať opatrenia a stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy a zvýšenie povedomia verejnosti a vzdelávanie v tejto oblasti.

2Celý program je Financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ešte 19. novembra 2014 sa uskutočnila Otváracia konferencia k projektu „ Moderná škola“ – program SK02 – Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha. kód výzvy ACC03 – Modré školy. Jej cieľom bolo predstaviť projekt žiakom školy a verejnosti.

Na Otváracej konferencii vystúpili zástupcovia školy, ktorí informovali o návrhoch konkrétnych adaptačných opatrení, ktoré sa budú na škole realizovať v rámci projektu.

Ako hostia konferencie vystúpili v programe Ing. Schwarz z Národného lesníckeho centra vo Zvolene s prednáškou na tému „Les a voda“ a Ing. Pavlíková zo Združenia Slatinka s prednáškou na tému „ Voda v krajine“.

4Účastníci konferencie sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o manažmente dažďových vôd, o dôvodoch a dôsledkoch skleníkového efektu, o tom, ako sa môžeme pripraviť na zmenu klímy realizáciou rôznych adaptačných opatrení. Získali informácie o význame lesa pre zadržiavanie vody, o možnostiach ochladzovania vzduchu a zlepšení klímy v mestách realizáciou vodozádržných opatrení. Súčasne im bola predstavená štúdia, ako bude po realizácii projektu vyzerať átrium školy.