Uzatvorením memoranda o spolupráci Národné lesnícke centrum vo Zvolene (NLC) a mesto Trnava spoločne obnovia zabudnutú tradíciu kombinácie lesníctva a poľnohospodárstva. Táto kombinácia, dnes označovaná ako agrolesníctvo, by mala byť normálnou súčasťou hospodárenia – má totiž maximalizovať celkovú produktivitu krajiny.

O agrolesníctve sa na Slovensku takmer nevie, ale v dávnejšej minulosti boli tieto systémy hojne využívané. Kombinované systémy hospodárenia však z našej krajiny postupne ustúpili. Napriek tomu dreviny ako súčasť agrolesníckych systémov významne prispievajú k zlepšeniu pôdnej štruktúry, k ochrane poľnohospodárskej pôdy pred eróziou a významným spôsobom zvyšujú biodiverzitu všetkých druhov organizmov v krajine. Agrolesníctvo má obrovský potenciál zmierňovať emisie uhlíka, pomáha zadržiavať vodu v krajine, čím sa zabraňuje suchám a povodniam pri prívalových dažďoch a celkovo zmierňuje klimatické extrémy.

Výživa pre stromy

Výhodou intenzívnejšieho využívania drevín v agrolesníckych systémoch je aj schopnosť stromov sprístupňovať minerály z väčších hĺbok a dostávať ich na povrch vo forme rozkladajúcich sa listov. Rovnako má agrolesníctvo veľký potenciál udržiavať alebo zvyšovať výnosy a tým dokáže maximalizovať celkovú produktivitu krajiny. Kombinované agrolesnícke systémy sú 1,2 až 1,6-krát produktívnejšie ako čisto poľnohospodárske alebo čisto lesnícke. Dreviny môžu byť umiestnené vo vnútri parciel, na ktorých sa realizuje poľnohospodárska produkcia alebo na okrajoch polí.

Iniciátori zo Zvolena

Začiatok novodobého vytvárania odborného zázemia pre agrolesníctvo na Slovensku iniciovali pracovníci Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktorí patria medzi lídrov venujúcich sa tejto problematike. Ako jediní z celého Slovenska sa pravidelne zúčastňujú európskych agrolesníckych konferencií, čo viedlo k nadviazaniu medzinárodných spoluprác.

Novodobej obnove agrolesníckych systémov na Slovensku pomáha fakt, že pojem „agrolesníctvo“ bol zakomponovaný do viacerých strategických materiálov pripravených rezortom životného prostredia. Agrolesníctvo je súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a bude výrazne podporované aj v nasledujúcom programovacom období v rokoch 2021 – 2027. Z tohto dôvodu sa predpokladá, že v krátkej dobe budú aj na Slovensku oblasti, kde sa agrolesnícke systémy stanú efektívnym systémom pre poľnohospodársku produkciu.

Podpísali Memorandum o spolupráci

Tento staronový systém hospodárenia zaujal predstaviteľov mesta Trnava a po viacerých predchádzajúcich spoločných projektoch s Národným lesníckym centrom sa rozhodli uzatvoriť Memorandum o spolupráci, ktoré podpísal primátor mesta Trnava JUDr. Peter Bročka, LL.M. a generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra vo Zvolene Ing. Peter Balogh, PhD.

Prostredníctvom tohto memoranda sa bude rozvíjať aktívna spolupráca v rámci projektov transformácie veľkoplošných monokultúrnych systémov hospodárenia na agrolesnícke systémy a manažment drevín v lesných porastoch, agrolesníckych systémoch a ostatných prvkoch zelenej infraštruktúry. Rovnako sa bude hodnotiť zdravotný stav a vplyv biotických a abiotických škodlivých činiteľov na dreviny v intraviláne a extraviláne mesta Trnava.

Krok pre samosprávu

Je veľmi žiadúce, aby mala samospráva záujem zmeniť systémy hospodárenia na poľnohospodárskej pôde patriacej mestu, pričom počíta aj s vytvorením agrolesníckych systémov. Dreviny viac nemusia byť iba ozdobou či vetrolamom, ale musia sa vrátiť do poľnohospodárskej krajiny v plnej miere a mali by byť normálnou súčasťou hospodárenia.