V posledných dňoch Hasičský a záchranný zbor na území Banskobystrického kraja
zaznamenal narastajúci počet požiarov v prírodnom prostredí. Najmä sa jedná o požiare suchej trávy, krovín, lesných porastov či odpadov. Teplé a suché jesenné počasie spolu so snahou ľudí pripraviť svoje okolie pred prichádzajúcou zimou láka k spaľovaniu biologického odpadu (zvyšky starej trávy, lístia, vetiev).

Hasičský a záchranný zboru chce upozorniť občanov na zvýšené riziko, ktoré so sebou prináša vypaľovanie a neopatrnosť pri spaľovaní odpadov v záhradách, na poliach alebo v lesoch. Môže to byť skutočne veľmi nebezpečné a zo zákona je táto činnosť zakázaná.

Pri rýchlom šírení sa požiaru vplyvom vhodných klimatických podmienok (dlhotrvajúce sucho, veľký vietor) sa oheň môže rýchlo rozšíriť aj k ľudským obydliam a nie sú výnimočné ani tragické konce týchto požiarov.

Za desať mesiacov tohto roka evidujeme na území Banskobystrického kraja celkovo 505 požiarov, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania suchej trávy a strnísk po žatve, 74 požiarov lesných porastov a 66 požiarov v ostatnom prírodnom prostredí. Pri týchto požiaroch sa tri osoby zranili a škody presiahli sumu 269 tisíc eur.

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané a za jeho porušenie môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi do 16 596,- € a fyzickej osobe do 331,- €, resp. v blokovom konaní do výšky 33 €.

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je možné až po písomnom súhlase Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve pre fyzické osoby upravuje § 31e vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov s tým, že jednou zo základných podmienok je ohlásenie začiatku spaľovania na linku tiesňového volania 150.