Základná umelecká škola na Nádvornej 10 vo Zvolene uskutočňuje v dňoch 30. a 31. mája 2012 prijímačky do všetkých odborov.

O štúdium vo zvolenom odbore sa môžu uchádzať deti od piatich rokov až po dospelých. Na posúdenie študijných predpokladov  sa konajú talentové skúšky počas 30. a 31. mája v čase od 13.00 hod do 18.00 hod.

Požiadavky jednotlivých odborov
Hudobný odbor:
Uchádzač si pripraví 1-2 piesne (zaspievať), najlepšie ľudové alebo jednoduché detské. Posudzuje sa intonácia podľa klavíra a rytmus (rytmické cvičenia – opakovanie po učiteľovi). Prihliada sa aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.

Výtvarný odbor:
Na talentové skúšky si deti prinesú obyčajné pastelky, voskovky alebo fixky. Posudzuje sa vizuálna pamäť a komunikácia, farebné cítenie, grafomotorický prejav, cit pre kompozíciu.

Tanečný odbor:
Na talentové skúšky si treba priniesť cvičný úbor (dres a cvičky). Posudzujú sa pohybové dispozície, hudobné a rytmické cítenie, pohybová aj verbálna pamäť, hlasový potenciál a tanečná improvizácia.

Literárno-dramatický odbor:
Pri pohovore sa zisťujú základné predpoklady – artikulácia, plynulé čítanie neznámeho textu, orientácia v priestore, hudobné a rytmické danosti, improvizačné schopnosti.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 11. júna na vchodových dverách budovy ZUŠ a na jej webovej stránke.