Len okamžite vyhotovené dôkazové materiály od občanov a bezodkladné informovanie a zásah poriadkovej polície môže pomôcť pri preukazovaní takej protiprávnej činnosti, akou sa v uplynulých mesiacoch ukázala opakovaná otrava rýb v rieke Slatina.

Vyplynulo to z pracovného stretnutia dotknutých štátnych orgánov a ostatných organizácií, vrátane zástupcov samospráv a občianskej verejnosti, ktoré v uplynulých dňoch zvolal generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo.

SIŽP bola totiž počas marca opakovane privolaná rybármi k viacerým úhynom rýb na Slatine. „Keďže sa na základe vykonaného šetrenia nepodarilo preukázať jednoznačnú príčinu, generálny riaditeľ zvolal za účelom koordinácie ďalšieho spoločného postupu pri ochrane Slatiny pracovné stretnutie,“ uvádza SIŽP.

„Vzhľadom na menšie množstvá nájdených rýb je možné sa domnievať, že ich úhyn mohol byť spôsobený aj menšou odchýlkou od bežného stavu vody v Slatine, ktorú môžu spôsobiť aj fyzické osoby,“ uviedol Jenčo.

„Keďže SIŽP nemá zákonnú možnosť ukladať sankcie fyzickým osobám, je potrebné, aby aj ostatné orgány ako obce, okresné úrady a polícia začali uplatňovať svoje kontrolné kompetencie,“ dodal.

Viaceré uhynuté jedince rýb druhov podustva, jalec a pstruh sa našli približne na desaťkilometrovom úseku od obce Vígľaš až po Zvolen. Odobraté vzorky vôd však nepreukázali zvýšené hodnoty základných ukazovateľov kvality povrchových vôd a z vykonaných analýz kadáverov sa nepodarilo jednoznačne identifikovať dôvody úhynov a ani ich spojiť s konkrétnym konaním určitej osoby.

Nepriaznivý vplyv na kvalitu vôd v Slatine môže mať podľa SIŽP pretrvávajúci nízky stav vody aj pri legálnom vypúšťaní čistených odpadových vôd do toku, pretože tie môžu presahovať únosnú kapacitu vodného prostredia.

„Nelegálne výpustné objekty odpadových vôd môžu byť ďalšou možnou príčinou znečistenia toku, ktorá môže viesť k úhynu rýb,“ pripomína SIŽP.

Pre dôvodné podozrenie predmetom šetrenia je aj nelegálne vypúšťanie obsahu fekálnych vozidiel v blízkosti vodného toku, alebo dokonca priamo doňho. „Pri preukazovaní tejto protiprávnej činnosti sú veľmi dôležité okamžite vyhotovené dôkazové materiály od občanov a hlavne bezodkladné informovanie a zásah poriadkovej polície,“ konštatuje SIŽP.

Výsledkom pracovného stretnutia boli závery s úlohami pre jednotlivé zúčastnené zložky, aby sa postupne preverili všetky možné príčiny zhoršenia stavu vodného toku a promptne vyvodila zodpovednosť v prípade preukázaného porušenia zákona. SIŽP zvolá opakované stretnutie podľa potreby, najneskôr však na jeseň.