Mesto Zvolen predáva rozsiahle pozemky s rozlohou 38.550 štvorcových metrov (m2). Pozemky sa nachádzajú v severnej časti mesta v lokalite Rákoš. Minimálna výška kúpnej ceny je stanovená na 3,35 milióna eur. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.

Územie, ktoré je predmetom súťaže, je podľa územného plánu mesta Zvolen určené najmä na objekty vyššej občianskej vybavenosti – budovy pre školstvo, zdravotnícke zariadenia, budovy pre sociálne služby, ubytovacie a stravovacie zariadenia, budovy pre obchod a služby, administratívne zariadenia. V predmetnom území je možné umiestňovať obytné domy s občianskou vybavenosťou.

Uzávierka verejnej obchodnej súťaže je 23. mája do 14.00 h, dokedy musí byť návrh záujemcu o pozemky doručený na Mestský úrad vo Zvolene, a to buď osobne alebo poštou. Sprievodný list by mal obsahovať aj kontaktnú osobu pre následnú elektronickú aukciu.

Návrhy bude posudzovať komisia na vyhodnotenie predložených návrhov, ktorej členmi budú mimo iných osôb všetci poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ), ktorí sú zároveň členmi komisie financií, majetku a podnikania pri MsZ, dňa 26. mája o 14.00 h. Každému navrhovateľovi, ktorý splnil podmienky súťaže, bude zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.