Text a foto: Filip Urban | 4.3.2011

Mesto ponúka do prenájmu stánok na Námestí SNP

Mesto Zvolen 28. februára 2011 prijalo rozhodnutie o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže na poskytnutie prenájmu predajného stánku č.4 na Námestí SNP vo Zvolene.

Cena ročného nájmu je stanovená v minimálnej výške 2 700,- eur, pričom v cene nie sú zahrnuté poplatky za služby ako voda a elektrická energia. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a využitie stánku by malo slúžiť ako predajňa s rýchlym občerstvením.

Keďže sa jedná o Obchodnú verejnú súťaž v prípade prihlásenia viacerých kandidátov by Mestské zastupiteľstvo malo vybrať vhodného víťaza s čo možno najlepšou cenovou ponukou. V prípade prihlásenia iba jednej ponuky by suma ročného nájmu 2 700,- eur mala ostať nemenná. Ako v predchádzajúcich prípadoch aj tu sa mesto poistilo finančnou zábezpekou vo výške 100,- eur, ktorú prípadní záujemcovia poukážu najneskôr do 28.3.2011 na bankový účet mesta.

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická aj právnická osoba, podmienkou ale je najneskôr do 28.3.2011 doručiť svoju ponuku spolu so sprievodným listom na Mestský úrad vo Zvolene.

Ponuky potenciálnych záujemcov budú posudzované 31.3.2011 na zasadnutí komisie za zatvorenými dverami. O novom víťazovi tejto súťaže by malo rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo na najbližšom aprílovom zasadaní. Bližšie informácie sa prípadní záujemcovia môžu dozvedieť na oficiálnej internetovej stránke mesta Zvolen.