Mestské zastupiteľstvo v pondelok 25. júna schválilo projekt rekonštrukcie Komunitného centra na Unionke. Komunitné centrum „Romano Jilo“ poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv, záujmové činnosti alebo aj aktivity zamerané na získanie a rozvoj vzdelanostných a vedomostných zručností.

Mesto Zvolen dostalo do majetku od štátu objekty v bývalých Hronských kasárňach, ktoré postupne rekonštruuje. Jedna z budov tzv. kapitánsky dom bola vybraná pre účely sociálnych služieb. Cez štrukturálne fondy Európskej únie sa môže budova opraviť a zhodnotiť majetok mesta. Projekt k žiadosti o nenávratný finančný príspevok počíta so stavebnými opravami ako sú zateplenie, výmena okien, oprava vonkajších povrchov – fasády a vnútornými stavebnými prácami ako je zmena dispozície miestností, stavebné úpravy – rozvody, inštalácia, úprava vnútorných povrchov a pod. Vnútorné vybavenie bude stáť 14 324,40 EUR.

Mesto pri takto postavenom projekte môže získať  148 035,78 EUR z nenávratných finančných príspevkov, avšak z vlastných zdrojov bude uhrádzať 64 008,55 EUR.

Nie všetci obyvatelia Zvolena sú z výstavby a financovania takéhoto centra nadšení. „Vo Zvolene máme už toľko vybudovaných cyklotrás, chodníkov pre in-line korčuliarov, detských ihrísk, opravených chodníkov a zaplátaných ciest, že konečne „môžeme“ peniaze investovať do výstavby Komunitného centra Romano Jilo na Unionke vo Zvolene. Výhodou tejto investície je najmä to, že budúce generácie budú na nás „v dobrom“ spomínať a zaručene pri pohľade okolo seba nadobudnú presvedčenie, že sa im vo Zvolene spokojne býva,“ hovorí P. Košík, obyvateľ Zvolena.

Na území Mesta Zvolen žije v súčasnosti približne 3200 rómskych občanov v lokalitách a rozptýlených po uliciach mesta. Rómska komunita predstavuje cca 7% obyvateľov Mesta Zvolen. „Na Unionke vzniklo nové geto Žehra,“ vyjadril svoje obavy poslanec Mestského zastupiteľstva Vladimír Šedo. Až 95% Rómov je nezamestnaných a žije na hranici chudoby alebo pod hranicou chudoby. Najproblematickejšou oblasťou je lokalita Pod Pustým Hradom, kde žije viac ako 400 ľudí z marginalizovanej rómskej komunity. Charakteristické pre túto skupinu obyvateľov je nízka vzdelanostná úroveň, slabé hygienické návyky, nízky hodnotový rebríček a zlý životný štýl. Primárnou cieľovou skupinou a klientmi komunitného centra sú práve títo obyvatelia.