Environmentálny výchovno-vzdelávací program pre materské, základné, stredné aj špeciálne školy. To je program Zelená škola. Hlavným cieľom programu je na školách prispievať k prevencii a riešeniu problémov životného prostredia.

Aj o tom, prečo na Slovensku program výchovy k ochrane životného prostredia vznikol, a či by nemal byť súčasťou bežnej školskej výučby, sme sa porozprávali s manažérkou programu Zelená škola z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica vo Zvolene Zuzanou Gallayovou.

Končia sa prázdniny, pomaly sa blíži nový školský rok a s ním aj 19. ročník programu Zelená škola. Ako program vznikol a na čo je zameraný?

Akútnosť a vážnosť problémov životného prostredia viedla viaceré mimovládne organizácie v zahraničí v roku 1994 k založeniu programu Ecoschools. Program Zelená škola je jeho súčasťou a funguje na Slovensku od roku 2004. Spustila ho Špirála ako spoločnosť environmentálne-výchovných organizácií. Aktuálne je jeho národným garantom. Program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Jeho cieľom je priniesť lepšiu a praktickejšiu environmentálnu výchovu do škôl ruka v ruke s konkrétnymi zmenami vo fungovaní prevádzok škôl a znižovaní uhlíkovej stopy. V programe pracuje viac ako štyri roky až 75 % škôl, čo naznačuje ich vážny záujem, venovať sa tejto problematike a nerobiť len jednorazové akože enviroaktivity.

Koľko škôl na Slovensku je aktuálne zapojených do programu Zelená škola?

V novom školskom roku 2022/2023 to bude 212 škôl z rôznych častí Slovenska. Materských, základných, stredných aj špeciálnych škôl.

Čo všetko škola musí splniť, aby sa Zelenou školou stala?

Po prihlásení sa učitelia zúčastňujú vzdelávania, a teda seminárov a kurzov, aby vedeli na svojich školách založiť akčný tím zložený zo žiakov, učiteľov, rodičov, no aj pani upratovačky či školníka. Následne zisťujú ako je na tom škola vo vybranej oblasti, napríklad voda, energia, potraviny, odpad, doprava a iné. Na základe výsledkov svojho východiskového stavu, urobia členovia akčného tímu spoločne plán zmeny a stanovia si konkrétny cieľ. Dajme tomu, že sa rozhodnú znížiť množstvo spotrebovanej energie o 15 %. K plánu prizývajú aj ďalších členov školskej komunity. Potom zmeny podľa svojho cieľa realizujú. Znížia množstvo potravinového odpadu, spotrebu vody, zavedú environmentálne čistenie a o týchto témach aj zmenách učia na rôznych predmetoch.

Dôležité je aj informovanie verejnosti a spolupráca s ňou. Niektorým školám sa v spolupráci so samosprávou podarilo znížiť množstvo detí dochádzajúcich do školy autom o 16 %. Škola si  tiež spracuje vlastný ekokódex a enviroštandardy, ktoré chce v bežnej prevádzke uplatňovať.

Týmto som vlastne stručne zhrnula medzinárodnú metodiku siedmych krokov, ktorá je pre Zelené školy záväzná. Po jej naplnení participatívnym spôsobom, sa škola môže prihlásiť do hodnotenia, či splnila kritériá na udelenie medzinárodnej vlajky a certifikátu. Tento proces premien trvá zvyčajne dva roky. Škola sa následne môže prihlásiť do programu opäť a pracovať v ďalšej téme.

Problematika životného prostredia je obsiahla, a preto sa nie je možné o nej len učiť, ale je potrebné aj konať. Má v tomto smere u vás škola, ktorá sa prihlási do programu podporu, aby kráčala po správnej ceste?

Áno, to je práve náplňou našej práce v tíme Zelenej školy. Učiteľky školíme, pripravujeme pre ne praktické workshopy, semináre, stretnutia s odborníkmi na životné prostredie. Konzultujeme s nimi plány premien, pomáhame im metodicky, vydávame pre ne príručky. Jednou z nich je napríklad Hurá von, škôlkari! Podporujeme ich aj ľudsky. Vnímali sme to počas karantén, že pre nich aj pre nás, je aj tento rozmer dôležitý. 

Realizácia zmien Zelenej školy by mala byť dlhodobá. Aj z tohto dôvodu je to beh na dlhú trať. Ako sú školy motivované, aby to zvládli?

Darí sa školám, ktoré majú vnútorne motivovaných a osvietených učiteľov a učiteľky, ale aj vedenie a nepedagogických pracovníkov, ktorí chápu vážnosť problémov životného prostredia a nestačí im len teoreticky o nich učiť, či rozprávať. Darí sa tým, ktorí vytvárajú priestor žiakom, majú dobrú komunikáciu s rodičmi a priateľskú klímu na škole. V programe im poskytujeme odbornú pomoc a podporu. Majú možnosť zapojiť sa do našich súbežných projektov.

Najbližšie, už 22. augusta, spúšťame prihlasovanie do projektu Elektroodpad-dopad, kde budú mať žiaci aj učitelia jedinečnú možnosť navštíviť rodinnú firmu na spracovanie elektroniky ZEDKO v Banskej Bystrici. Na vlastné oči môžu vidieť, čo sa deje s ich mobilom, či práčkou po skončení používania.

Dôležité je zamerať sa na určitú oblasť. Pomáhate školám pri výbere konkrétnej aktivity alebo vás už školy musia osloviť so svojim plánom, kde zahrnú, čím by chceli k ochrane životného prostredia prispieť?

Pri registrácii netreba mať nič pripravené. Škola si až po úvodnom kurze sama vyberá oblasť, v ktorej sa chce posunúť. Nové školy si najčastejšie vyberajú najskôr Odpady alebo Zeleň a ochranu prírody, neskôr Vodu či Potraviny. To je na nich. Následne si urobia v téme audit  a my ich vyškolíme, aby o téme vedeli prakticky učiť a nastavovať aktivity vedúce k zmenám. Škola si zostaví plán. My vstupujeme do nastavovania cieľov a aktivít, aby boli dosiahnuteľné aj zmysluplné. 

Je proces na získanie vlajky Zelenej školy náročný? Čo získanie vlajky škole prinesie? 

Zvyčajne je náročnejší pre nové školy. Opakovane zapájajúce sa školy to majú ľahšie, lebo už majú osvojenú metodiku. Dosahovanie zmien je niekedy náročné, veď znížiť spotrebu vody aj doma býva fuška, ale ako sa vraví, cesta bez prekážok nevedie nikam.

Získanie vlajky prináša žiakom aj učiteľom radosť aj zadosťučinenie, že sa im podarilo dosiahnuť cieľ a prešli kus cesty. Školy od nás okrem vlajky a certifikátu dostávajú symbolické darčeky. Minulý rok to bol atlas od zvolenského ornitológa Antona Krištína Vtáky Česka a Slovenska aj s online diskusiou s ním. Pani učiteľky to ocenili a privítali aj rôzne metodické plagáty.

Máme skúsenosť, že v žiadostiach o grant uvedenie informácie, že má škola certifikát pomáha. Naznačuje to jej systematickú prácu.

Letné prázdniny sú časom oddychu od školských povinností. Má aj Zelená škola voľno?

V tíme máme už po dovolenke. (Smiech.). Práve sme dokončili metodické listy k téme Doprava a ovzdušie. Dostupné budú od 1. septembra na www.zelenaskola.sk aj pre učiteľov mimo program. Pripravujeme certifikačnú slávnosť, metodické podklady, tiež obsah seminárov a kurzu pre nové školy, ktorý bude vo Vzdelávacom centre na Zaježovej už o pár dní.

Leto je časom sucha a vďaka klimatickým zmenám sa stále častejšie stretávame s obmedzením pitnej vody. Prejdime teda k praktickým radám. Ako v tomto období šetriť vodou?

Rady pre domácnosti pre priame šetrenie sú známe, len ich treba robiť. Pre lepšie hospodárenie s vodou na záhradách a v mestách je dôležité, začať už skoro na jar. Zachytávať dažďovú vodu, záhony zamulčovať, kosiť menej často na výšku minimálne 7 až 10 cm a vo vhodných termínoch. Zvyčajne do 15. mája a po 15. septembri. V horúčavách na nízko pokosený trávnik presychá. Prejdite sa po meste, je to spálenisko.

Dôležité je robiť dažďové záhrady, zelené strechy, mať veľa popínavej vegetácie, priepustné parkoviská. Prísne chrániť, a zbytočne zo zvláštnych dôvodov, nerúbať stromy a kry.

Ak máte chuť, zahrajte sa podvečer na Klimatického Robinsona.

Tieto aj mnohé iné rady a rovnako aj praktické cvičenia, či aktivity spojené s ochranou životného prostredia by mohli byť zaradené do učebných osnov na všetkých úrovniach školstva. Nie je tomu tak. Mala by v tomto smere nastať zmena prístupu k environmentalistike na školách?

Environmentálne témy sa učia už roky na rôznych predmetoch. Záleží od učiteľa, do akej miery sa im venuje. Problémy životného prostredia sú komplexné, preto je o nich potrebné učiť prierezovo z rôznych hľadísk. Časť škôl má už teraz zavedený predmet Environmentálna výchova, aby vytvorili väčší priestor pre túto aktuálnu tému. Kto chce, učí už teraz. Na mnohých školách je však environmentálna výchova robená len formálne. Akútnosť problémov životného prostredia nás donúti k zmenám, v školách aj vo fungovaní doma a v spoločnosti.


Deti sú ako špongia, nasávajú do seba množstvo informácií. Sú zanietené a do aktivít sa púšťajú s obrovskou energiou. Svoje presvedčenie o tom, ako veľmi naša planéta potrebuje pomoc, prenášajú do rodín, k svojim najbližším, a tak sa poznanie o zmene prístupu šíri ďalej. Tento správny kolobeh nesmie ustať, aby to malo svoj význam.

Prevencia je dôležitá a predchádza vzniknutiu problémov. Ale ani problémov sa netreba báť. Naopak, je správne, začať ich zodpovedne riešiť. Zelená škola je programom, ktorý presne v duchu týchto skutočností pomáha prispieť k ochrane miesta, kde žijeme.

Na nový školský rok je už registrácia škôl ukončená, ale aj pre školy mimo programu Zelená škola sú pripravené metodické materiály, audiorozprávky, či webináre s odborníkmi, ktoré nájdete na stránke Zelenej školy.