nvestície do cestnej infraštruktúry, nový zákon o verejnej doprave aj posilnenie kompetencií krajov pri územnom plánovaní boli témami stretnutia ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja.

Štyri okruhy – cestná infraštruktúra, verejná doprava, územné plánovanie a cestovný ruch boli hlavnými témami rokovania medzi vedením Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom. Spolu s delegáciou navštívil Úrad BBSK v utorok 16. júna.

„Viem, že samosprávne kraje majú problémy a treba ich riešiť. Plním svoj sľub, ktorý som dal na SK 8 a prichádzam diskutovať priamo do regiónov. S pánom županom sme našli mnoho spoločných tém, či už sa týkali verejnej dopravy alebo potreby zriadiť fond dopravnej infraštruktúry, ktorý je pre nás absolútnou prioritou. Všetky okolité štáty ho v nejakej podobe už majú, inšpirujeme sa a hľadáme vhodný model,“ povedal minister Andrej Doležal.

Chcú zohľadniť atraktivitu pre cestovný ruch

Zároveň prisľúbil, že pri strategických investíciách do budovania a rekonštrukcie ciest sa budú riadiť analýzami a číslami, zohľadnia však aj ďalšie aspekty, ako napríklad atraktivitu pre cestovný ruch či možných investorov.

V Banskobystrickom kraji okrem toho plánuje Slovenská správa ciest už v tomto roku viaceré veľkoplošné rekonštrukcie ciest prvej triedy. Celkovo pôjde o 44 kilometrov rozdelených do dvanástich úsekov naprieč celým krajom.

Vízia pokračovať so strategickými investíciami

Jedným z kľúčových bodov rokovania, kde došlo k zhode medzi vedením BBSK a ministerstvom dopravy, bola navrhovaná zmena prístupu k rekonštrukciám ciest II. a III. triedy a cestných mostov.

„Obrovský investičný dlh na týchto cestách, nahromadený za posledné desaťročia, nedokážu samosprávne kraje dohnať bez pomoci štátu. Je dôležité nastaviť efektívne finančné mechanizmy, ktoré by krajom umožnili ďalšie investície do obnovy cestnej siete. Pomôcť by mohol navrhovaný cestný fond (fond dopravnej infraštruktúry), kde by boli sústredené zdroje, určené na takéto investície,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Zdôraznil, že samosprávne kraje sú pri rekonštrukciách ciest vo svojej správe efektívne, disponujú odbornými kapacitami a znalosťou prostredia.

Témou boli aj obchvaty

Predseda BBSK pripomenul aj potrebu pokračovať vo veľkých štátnych investíciách, najmä pri budovaní obchvatov miest ako Zvolen, Krupina či Brezno, postupného budovania ďalších úsekov cesty R2 a začatia výstavby rýchlostného prepojenia R3 medzi Zvolenom a Šahami.

Prioritou pre kraj je dobudovanie sevoro-južného koridoru R1 Banská Bystrica – Ružomberok  a to najmä najlepšie pripraveného úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča. Priamo v krajskom meste by bolo podľa jeho slov potrebné doriešiť  križovatky Kremnička a výjazd R1 Podlavice Amfiteáter či výstavbu protihlukovej steny.

„Rovnako sme pána ministra požiadali o podporné stanovisko pre ministerstvo financií, ktoré sa týka odpustenia osem miliónového úveru, ktorý štát kraju poskytol na rekonštrukciu ciest II/531 a II/532. Tu pán minister deklaroval, že bude apelovať na ministra financií, aby sa podmienky pre odpustenie úveru považovali za splnené, aj keď z objektívnych príčin neprišlo k preklasifikovaniu na cesty prvej triedy,“ povedal Ján Lunter.

Viac kompetencií pre kraje

Nedostatočné kompetencie komplikujú samosprávnym krajom napríklad kontrolu využitia verejných zdrojov pri objednávaní verejnej dopravy či pripomienkovanie súladu územných plánov miest a obcí s územným plánom kraja.

Aj na tieto skutočnosti upozornilo počas rokovania s ministrom Andrejom Doležalom vedenie BBSK. „Na úrovni SK8 sme pripravili návrh úplne nového zákona o verejnej doprave, ktorý posilňuje verejnú kontrolu a presnejšie definuje výkony vo verejnom záujme. Rovnako je dôležité z úrovne štátu posilniť investície do železničnej infraštruktúry a umožniť samosprávnym krajom, keď už nie objednávať, tak mať aspoň väčšie slovo pri tvorbe grafikonov regionálnych vlakov, ktoré majú byť kostrou budúceho integrovaného dopravného systému,“ povedal Ján Lunter.

V oblasti územného plánovania by mala byť práve župa orgánom, ktorý bude vydávať záväzné stanovisko, ktoré musí Okresný úrad pri preskúmaní územného plánu obce rešpektovať. Dnes tieto stanoviská záväzné nie sú a posledné slovo majú okresné úrady.

„V oblasti cestovného ruchu sme pánovi ministrovi odovzdali materiál, ktorý sa venuje zákonu o inštitúte oblastných organizácií cestovného ruchu. Tu by bolo potrebné prehodnotiť najmä tú jeho časť, ktorá hovorí o počte prenocovaní, nevyhnutných pre získanie štátnej dotácie,“ uzavrel Ján Lunter.