Projekt obnovy bývalého gymnázia na zvolenskom sídlisku Sekier-Lipovec napreduje. Zrekonštruovaná budova by sa mala postupne začať napĺňať v priebehu roku 2025, župa už dnes hľadá záujemcu, ktorý by tu prevádzkoval zariadenie sociálnych služieb.

Banskobystrický samosprávny kraj hľadá prostredníctvom svojej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK prevádzkovateľa zariadenia sociálnych služieb v objekte „OSMIČKA – Centrum Lipovec“. Projekt, ktorý vzniká v budove bývalého Gymnázia Mateja Bela na zvolenskom sídlisku Sekier – Lipovec čaká aktuálne na vydanie stavebného povolenia, následne víťazný architektonický ateliér N/A spracuje dokumentáciu pre realizáciu stavby a župa vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa.

„Tento projekt je jedným z príkladov, ako Banskobystrický samosprávny kraj dáva nové využitie nevyužívaným budovám. Okrem zariadenia sociálnych služieb tu bude priestor pre prevádzky obchodu a služieb, komunitné stretávanie, voľnočasové aktivity či vzdelávanie. Na jeseň tohto roku začneme tiež s prípravou rekonštrukcie priľahlej trafostanice, ktorá bude dodávať elektrickú energiu trinástim plánovaným prevádzkam a telocvični,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré v objekte župa plánuje, budú mať dve formy – pobytovú pre 40 klientov a ambulantnú s kapacitou do 20 klientov. V pobytovej časti projekt počíta so zameraním na poskytovanie služieb seniorom, hoci cieľovú skupinu výzva bližšie nešpecifikuje. Vďaka flexibilite priestorov bude kraj rokovať aj so záujemcami o poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím.

„Budúci prevádzkovateľ sa môže rozhodnúť, či má záujem prevádzkovať len pobytové alebo ambulantné zariadenie sociálnych služieb alebo má záujem prevádzkovať obidve služby súbežne. Už na začiatku júla sme oslovili všetkých prevádzkovateľov týchto služieb na území kraja s ponukou na poskytnutie priestorov pre tieto aktivity,“ povedal Juraj Haško, konateľ obchodnej spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK. Záujemcovia sa môžu obracať priamo na neho do 15. augusta, na mailovej adrese juraj.hasko@bbsk.

Projekt revitalizácie bývalého gymnázia je jedinečný v tom, že je koncipovaný v čo najväčšej možnej miere ako samofinancovateľný, teda investícia má byť postupne splácaná z nájmov v horizonte približne 22 rokov tak, aby projekt čo najmenej zaťažil rozpočet kraja a nebol závislý od ďalších foriem financovania.

„Jedinečný bol aj participatívny prístup na nastavenie budúceho využitia bývalého gymnázia a nasledujúca kontinuita stretnutí s verejnosťou, ktoré pravidelne informujú o priebehu projektu a dávajú priestor obyvateľom na otázky a diskusiu v danej lokalite. Jedinečný, i keď našťastie stále častejší, bol aj výber architektonického návrhu na základe súťaže návrhov. Práve tá umožňuje nájsť čo najkvalitnejšie riešenie vzhľadom na zadanie,“ doplnil Juraj Havlík, odborný referent pre revitalizáciu Úradu BBSK, ktorý pri projekte na Sekieri-Lipovci stojí od začiatku.

Okrem tohto projektu našla župa nové využitie aj v budove niekdajšieho Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej, kde vzniká interaktívne múzeum zamerané na literatúru a vesmír Litterra. Kraj má tiež v pláne zmeniť bývalý internát na banskoštiavnickom Povrazníku na zariadenie sociálnych služieb, rekonštruuje aj kaštielik na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici pre potreby administratívy a najnovšie spolu s mestom Banská Bystrica predstavil zámer revitalizácie Domu kultúry v Banskej Bystrici.

„Prijali sme stratégiu, ktorá hovorí o tom, že s majetkom, ktorý identifikujeme ako nevyužívaný, budeme prioritne nakladať tak, aby bola zachovaná jeho celospoločenská funkcia a verejnoprospešný účel. Odpredaj majetku tretím osobám na súkromné účely je až posledným možným krokom. Aj vďaka tejto stratégii sa nám darí prinášať opäť život do budov, ktoré prestali slúžiť svojmu pôvodnému účelu,“ uzavrel Ondrej Lunter.