Obrátili sa mňa nezávisle od seba naši dvaja spoluobčania. Pred časom ma žiadal o pomoc pán zo Sliača, ktorý mal problém s bývalými nájomníkmi. Poskytol vo Zvolene priestory na podnikanie dvom mladým ľuďom.

jana lajosova
Poradkyňa Jana Lajošová.

Zmluva o prenájme skončila začiatkom roka a keďže majiteľ nemal záujem ďalej prenajímať priestory týmto klientom, ktorí svojim spôsobom podnikania rušia okolie, zmluva nebola predlžená. Bývalí nájomníci však nie sú ani po polroku ochotní vysťahovať sa a uvoľniť priestory. Naďalej ich užívajú, avšak nájom už neplatia.

Neskôr sa mi ozval ďalší obyvateľ zo Sliača, ktorý má podobný problém. Prenajímal byt a po skončení nájomnej zmluvy bývalá nájomníčka nie je schopná vypratať tento byt. Už tri mesiace ho má majiteľ preto neobsadený, čím vlastne prichádza o možnosť svojho príjmu.

Čo robiť v takýchto prípadoch?

Ak bývalí nájomníci konajú tak ako je uvedené, obmedzujú majiteľov nehnuteľnosti v užívaní ich vlastného majetku. Pokiaľ nie je opustenie nájmu nájomcom špecifikované v nájomnej zmluve, tak oporu nachádzame v občianskom zákonníku. Prenajímateľ má právo podať návrh na súd na vypratanie neoprávnene užívanej nehnuteľnosti a môže to urobiť aj v skrátenom konaní tzv. Rozkazom na plnenie, keď súd uloží povinnosť vypratať nehnuteľnosť užívanú bez právneho dôvodu. Prenajímateľ môže po ukončení nájomnej zmluvy priestor uzavrieť, napr. výmenou zámku, čím znemožní bývalým nájomcom užívať nehnuteľnosť a vecí, ktoré má v priestoroch. Ide tu totiž o bezdôvodné obohatenie za používanie veci nad rámec nájomnej zmluvy a prenajímateľovi patrí náhrada za celú dobu, po ktorú nájomca užíval neoprávnene bez právneho dôvodu nehnuteľnosť, byt či nebytový priestor. Resp. nájomca svojim konaním obmedzil majiteľovi nehnuteľnosti jej riadne užívanie. Nárok na náhradu je vo výške pôvodného nájomného, len žaloba nebude smerovať o zaplatenie nájomného, ale o zaplatenie bezdôvodného obohatenia, keď niekto užíval cudziu vec bez právneho dôvodu a neplatil za to.

mojSliac_logoRGBAk chcú však majitelia postupovať v zmysle zákona, nemali by veci vypratať sami. Odporúčam veci uzamknúť a dať návrh na vypratanie a priestor by vypratal súd. Samozrejme za celú tú domu má majiteľ právu účtovať sumu vo výške pôvodného nájmu.

Jana Lajošová, poradkyňa pre občanov, Sliač,
janka.lajosova076@gmail.com,
tel.: 0949 274 322.